Slider


Trener pracy

TRENER PRACY / TRENER ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO.

OFERTA  SZKOLENIA – FORMA KSZTAŁCENIA – KURS:

 „TRENER PRACY / TRENER ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO”

 

Termin szkolenia:  27. – 31. 07. 2015r.       

 Miejsce szkolenia: Hotel „Ikar Plaza”; 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Wschodnia 35     

Cena za 1 osobę:  2.300,00 zł   + ew. koszty zwrotu za dojazd (Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji: 5 dni – 40 godz. dydaktycznych, zajęcia teoretyczne – 20 godzin, zajęcia praktyczne 20 godzin,  metody szkoleniowe: wykład, prezentacja, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, ćwiczenia.)

Szanowni Państwo!!!
Ceny brutto za szkolenia z naszej oferty obejmują: bezpłatny nocleg i kolację w dniu poprzedzającym szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania szkolenia, wynagrodzenie wykładowcy, wynajem sali wykładowej, materiały szkoleniowe dla uczestników i inne pomoce dydaktyczne, serwisy kawowe a także indywidualne konsultacje z wykładowcą po zajęciach.

Zobowiązujemy się do wystawiania zaświadczeń o ukończonym szkoleniu na podstawie & 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Uczestników można zgłosić na nr automatu faxowego:  14 692 69 21 lub mailowo na adres:
tarnow@css-tarnow.pl„> tarnow@css-tarnow.pl  do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Z poważaniem –   Dyrektor CSS O/Tarnów  –  Tomasz Pantera

 

Wszystkie bliższe informacje uzyskacie Państwo po kontakcie z Dyrektorem CSS Tarnów – Tomaszem Pantera.

E – mail: tarnow@css-tarnow.pl„> tarnow@css-tarnow.pl,  tel.:  507 084 849, (14) 620 10 24,  fax: 14 692 69 21

 

Tytuł szkolenia TRENER PRACY / TRENER ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO
Wymagania dla uczestników Wymagania: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i współpracowników instytucji rynku pracy, jednostek pomocy społecznej, jednostek oświatowych i uczelni, stowarzyszeń, pracowników NGO, ośrodków aktywizacji zawodowej, fundacji i innych instytucji zajmujących się pomocą osobom wymagającym włączenia społecznego. Ze szkolenia z powodzeniem skorzystają również pracownicy UP zajmujących się aktywizacją zawodową.
Cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzgl. możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia w zależności od jego potrzeb i możliwości Wyposażenie uczestników warsztatów w wiedzę i umiejętności w zakresie wspierania klientów w aktywności zawodowej i społecznej. Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych oraz indywidualnej pracy z klientem na zasadzie job – coachingu. Poznanie warsztatu pracy trenera pracy/zatrudnienia wspieranego. Nabycie nowych kompetencji zawodowych lub uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kompetencji zawodowych dla potrzeb zmieniającego się rynku pracy.
Plan nauczania określający nazwy zajęć oraz ich wymiar MODUŁ I: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, ZATRUDNIENIE WSPIERANE IJAKO INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (8 godz.)

MODUŁ II: JOB – COACHING I INNE NOWOCZESNE SKUTECZNE METODY PRACY Z KLIENTEM (16 godz.)

MODUŁ III: WARSZTAT PRACY TRENERA PRACY / TRENERA ZATRUDNIENIA

WSPIERANEGO (16 godz.)

Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć

 

MODUŁ I: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, ZATRUDNIENIE WSPIERANE I WSPOMAGANE

JAKO INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:

 1. Ramy prawne zatrudnienia wspieranego: Ustawa o pomocy społecznej i zatrudnieniu socjalnym, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o promocji zatrudnienia (…),wytyczne do zlecania działań aktywizacyjnych oraz włączenia społecznego grup wymagających wsparcia.
 2. Kompetencje poszczególnych instytucji w realizacji zatrudnienia wspieranego i wspomaganego:
  • Organizacja form aktywizujących.
  • Organizacja i realizacja Programu PAI.
  • Włączenie społeczne, zatrudnienie wspierane i wspomaganie zatrudnienia.
  • Wsparcie doradcze, psychologiczne i społeczne klientów.
  • Instrumenty włączenia społecznego, zatrudnienia wspieranego i wspomagania zatrudnienia w poszczególnych instytucjach wspierających osoby z problemami.
 3. Umiejętność doboru odpowiedniego instrumentu do klienta.
 4. Współpraca z partnerami na lokalnym rynku.

MODUŁ II: JOB – COACHING I INNE NOWOCZESNE SKUTECZNE METODY PRACY Z

KLIENTEM:

 1. Obszary stosowania job – coachingu i innych metod pracy: systematyka klientów i grupy ryzyka (młodzi, niepełnosprawni, 50+, długotrwale pozostający bez pracy), warunki stosowania koncepcji doradczych.
 2. Narzędzia stosowane w job – coachingu i mentoringu w pracy z klientem.
 3. Techniki i umiejętności doradcze stosowane w pracy z klientem.
 4. Indywidualne i grupowe formy prowadzenia koncepcji coachingowych – metodyka i narzędzia.

MODUŁ III: WARSZTAT PRACY TRENERA PRACY / TRENERA ZATRUDNIENIA

WSPIERANEGO:

 1. Motywowanie, pobudzanie, inspirowanie klienta – techniki i narzędzia.
 2. Umiejętności interpersonalne TRENERA.
 3. Negocjacje, perswazja, manipulacja, NLP w pracy TRENERA.
 4. Moderowanie drogi zawodowej klientów.
 5. Tworzenie z klientem planu trwałego wejścia na rynek pracy i włączenia społecznego.
 6. Utrwalanie klienta w miejscu pracy i techniki utrzymywania motywacji na odpowiednim poziomie.
Opis efektów kształcenia Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu metod pracy indywidualnej i grupowej z klientem
w charakterze trenera pracy/trenera zatrudnienia wspieranego oraz praktyczny warsztat zastosowania nowoczesnych metod pracy z klientem.
Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych Ustawy: o promocji zatrudnieni, o pomocy społecznej, o zatrudnieniu socjalnym. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych… Materiały – pomoce dydaktyczne – sprzęt: prezentacje multimedialne, karty ćwiczeń, flamastry, postery, długopisy, materiały dla uczestników, rzutnik multimedialny, ekran, tablica flip chart.
Sposób i forma sprawdzenia efektów kształcenia Ewaluacja: Ankieta ewaluacyjna, dotycząca oceny poziomu szkolenia wypełniana przez uczestników w ostatnim dniu szkolenia. Dodatkowo arkusz obserwacji trenera oraz testy na wejście i potwierdzające nabyte umiejętności na zakończenie szkolenia.