Slider


Maj 2020

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
04. – 08.05.
2020r.
KFS 2020 – plan wydatków oraz priorytety, kryteria wnioski, kryteria oceny, umowy, kontrole szkoleń, dokumentacja ze szkolenia, rozliczanieHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Planowanie szkoleń 2020 i wydatków związanych z KFS – analiza i badanie rynku pracy i zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, monitoring zawodów, barometr zawodów, efektywność szkoleń indywidualnych i grupowych
Współpraca z pracodawcą 2020 – plan wizyt i kontaktów, skuteczność w realizacji ofert, dobór kandydatów do ofert pracy, problematyka pracodawców zatr. cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Elementy nowego Kodeksu Pracy 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, bezpieczeństwo udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy w 2020
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia (…) oraz aktów wykonawczych i powiązanych – rejestracja i ewidencja bezrobotnych, wpływ zniesienia wymogu obligatoryjnego profilowania na aktywizację bezrobotnych, analiza porównawcza, zastosowanie w UP w 2020r.
04. – 06.05.
2020r.
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30Hotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50 +, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych
Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych 2020 – KZiS i zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta
Realizacja umów stażowych i bonów w UP w 2020r. – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne,
dokumentacja, praktyczne przypadki
Usługa organizacji szkoleń przez PUP w 2020 roku – analizy rynku pracy, monitoring, planowanie szkoleń, PRK, KFS 2020
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, Prawie Pracy w 2020r. – plan kontaktów efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego oraz metody skutecznej aktywizacji
06. – 08.05.
2020r.
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2020 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu i zgodnie z Ustawą o promocji (…) – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usługHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych klienta UP – rekomendacje 2020 zgodne z PRK , KZiS – warsztaty
Praca z osobą niepełnosprawną w UP – aktywizacja w ramach programów, PFRON, programów specjalnych
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP,
służby skarbowe)w 2020r.
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości
i zachowań społecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji, bilanse kompetencji
11. – 15.05.
2020r.
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30Hotel „Ikar Plaza”,
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg
2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
29. – 31.05.2019r.Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy w 2020r. - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnegoHotel „Pałac Łazienki II”
ul. Braci Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek
1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Zarządzanie zespołem pracowniczym w ramach UP oraz ocena efektywności i jakości pracy
Polityka kadrowa w UP 2020 – obsługa kadrowa, prawo pracy, ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji, polityka szkoleniowa
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej
realizacji zadań PUP
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2020 – rekomendacje zgodne z PRK, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Aktywizacja klienta UP w ramach programów po zniesieniu obowiązku profilowania w 2020r. z naciskiem na wskaźniki – FP, rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia, ze szczególnym uwzgl. osób w do 30 r. ż, powyżej 29 r. ż., 50+, klienta niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Elementy nowego Kodeksu Pracy 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
11.– 13.05.
2020r.
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczneHotel „Ikar Plaza”,
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy
i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
11.– 13.05.
2020r.
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisyHotel „Ikar Plaza”, ul. Wschodnia 3578-100 Kołobrzeg1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z probl. społ., długotrwale bezrobotnego, 50+ – zniesienie obowiązku profilowania
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, bezpieczeństwo udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy
Realizacja umów stażowych i bonów w UP w 2020r. – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże 2020r.– zmiany w przepisach oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2020, ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji, aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30r. ż. i 50+, długotrwale bezrobotnego
Diagnoza oddalenia od rynku pracy oraz jego zmniejszanie – praktyczne narzędzia efektywnej pomocy klientowi wymagającego głębokiego i skuteczniejszego wsparcia, długotrwale bezrobotnego, 50+, powracającego z zagranicy i na rynek pracy – wyzwania na 2020r.
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2020 – rekomendacje zgodne z PRK , Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
13. – 15.05.
2020r.
Zadania pracowników UP w myśl nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia (…) w 2020r. – zniesienie obowiązku profilowania, analiza porównawcza, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., 30+, długotrwale bezrobotnego i 50+Hotel „Ikar Plaza”,
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, 50+, oddalonego od r. p. długotrwale bezrobotnego, z problemami społecznymi - narzędzia i metody badania
i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Zadania doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, dobór kandydatów do pracy i form aktywizacji, propozycja odp. pracy, oferta a zatrudnianie cudzoziemców, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP w 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, 50+, o niskich kwalifikacjach
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan na 2020 – praktyczne szkolenie dla pracowników UP
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy i aktywnych form zatrudnienia w UP – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce, nowe wskaźniki efektywności, wytyczne MRPiPS do nowej metodologii
18. – 22.05.
2020r.
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. z problemami społecznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.Hotel „FOCUS”
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 85
2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Elementy nowego Kodeksu Pracy 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy
Zadania doradcy zawodowego pełniącego rolę doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, propozycja odp. pracy, oferta a zezwolenie na pracę cudzoziemca, uzasadniona odmowa, postęp. wyjaśniające
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy w UP – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce i znowelizowanych przepisów 2020
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Polityka kadrowa w UP 2020 – obsługa kadrowa, prawo pracy, ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji, polityka szkoleniowa
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego 2020– zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Sprawozdawczość statystyczna w 2020r. i nowe wskaźniki efektywności w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji (…) i w zakresie rynku pracy w ramach rekomendowanego katalogu form pomocy objętych oceną UP.
18. – 20.05.
2020r.
IPD 2020 po zn. procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsp. klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30Hotel „FOCUS”
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 85
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych, obszary i plan na 2020 ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Techniki negocjowania z pracodawcami i inne umiejętności interpersonalne – korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji
Zniesienie obowiązku profilowania a Praca z klientem ze specyficznymi problemami na rynku pracy, wymagającym szczególnego doboru pomocy, długotrwale bezrobotnego oraz 50+.
Jak skutecznie rozwiązać problemy z doborem klienta poniżej 30 r.ż , 50+, długotrwale bezrobotnego do pracy i form aktywizacji zawodowych?
Praca z klientem z zaburzeniami osobowości oraz możliwości ich skutecznej aktywizacji w UP
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy w UP w 2020r. – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce
Zmiany w realizacji instrumentów i rozliczaniu środków publicznych w ramach aktywizacji zawodowej i kosztów UP na 2020r.
20. – 22.05.
2020r.
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisyHotel „FOCUS”
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 85
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca z pracodawcą – skuteczność w realizacji procesów rekrutacyjnych do pracy, dobór kandydatów do pracy, problematyka pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2019 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
Możliwości digitalizacji w UP w ramach archiwizowanej dokumentacji oraz usprawnienia współpracy z klientami
Realizacja umów stażowych i bonów w UP 2020 – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży, nowa ,metodologia efektywności
Elementy nowego KP 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudn. (…), znow. przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2020r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, nowe kategorie, zasiłki, cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, KP, nowe instrumenty, składki, orzecznictwo
Realizacja instrumentów rynku pracy w ramach programów – ocena podmiotu, dobór, rozliczanie umów, efektywność i kontrola racjonalności
wydatkowanych środków
Prawo pracy dla pracowników UP – zmiany w Kodeksie Pracy 2020 oraz nowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych
Zarządzanie wiekiem w kontekście zaleceń wobec osób 50 +, długotrwale bezrobotnych oraz osoby 60+ na rynku pracy – szanse i zagrożenia
Zmiany prawne w zakresie planów kont i zasad rachunkowości 2020r. - zmiany dotyczące funduszu UP
20. – 22.05.
2020r.
Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości
i zachowań społecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji, bilanse kompetencji
Hotel „Kopernik”
Aleja Warszawska 37, 10-081 Olsztyn
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Obsługa podmiotów zatrudniających cudzoziemców w Polsce w UP- oświadczenia, zezwolenia, dokumentacja, obsługa Syriusza Std., wydawanie decyzji, uchylenia, procedura administracyjna oraz zmiany na 2020r.
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, bezpieczeństwo udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy w 2020
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, 50+, długotrwale bezrobotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Realizacja umów stażowych i bonów w UP w 2020r. – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne,
dokumentacja, praktyczne przypadki
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Programy specjalne – planowanie, adresaci, realizacja i rozliczanie w 2020r.
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50 +, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach 2020r.
25. – 29.05.
2020r.
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Zarządzanie zespołem pracowniczym w ramach UP oraz nowy kodeks pracy, ocena efektywności i jakości pracy
Prawo pracy dla pracowników UP – zmiany w Kodeksie Pracy 2020 oraz nowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych
Dział rejestracji, ewidencji i świadczeń w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji i innych aktów KP, KC, KPA, RODO, o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi cudzoziemców – zdania na 2020r.
Polityka kadrowa w UP i zmiany w KP 2020 – ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji,
polityka szkoleniowa
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej
realizacji zadań PUP
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2020– rekomendacje zgodne z PRK, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Aktywizacja klienta UP w ramach programów, po zniesieniu obowiązku profilowania, z naciskiem na wskaźniki – rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia 50+, <30, niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Zarządzanie wiekiem w kontekście zaleceń wobec osób 50 +, długotrwale bezrobotnych oraz osoby 60+ na rynku pracy – szanse i zagrożenia
Elementy nowego Kodeksu Pracy 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Warsztat pracy doradcy klienta 2020 – w związku ze znowelizowaną Ustawą o promocji (…) i po zniesieniu obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnych
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzgl. N. instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
25.– 27.05.
2020r.
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30Hotel „Pałac Łazienki II”
ul. Braci Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2020 r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znow. przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
25.– 27.05.
2020r.
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisyHotel „Pałac Łazienki II”
ul. Braci Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, długotrwale bezrobotnego, 50+ – wyzwaniem dla doradcy klienta
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, RODO, bezpieczeństwo informacji i udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy
Realizacja umów stażowych i bonów w UP w 2020r. – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże w 2020r. – zmiany w przepisach oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Zadania pracowników UP w myśl ust. o promocji zatrudnienia (.,) na 2020 po zniesieniu obow. profilowania, ze szcz. uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30r. ż. i 50+, długotrwale bezrobotnego
Diagnoza oddalenia od rynku pracy oraz jego zmniejszanie – praktyczne narzędzia efektywnej pomocy klientowi wymagającego głębokiego i skuteczniejszego wsparcia, długotrwale bezrobotnego, 50+, powracającego z zagranicy i na rynek pracy – wyzwania na 2020r.
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2020r. – bilanse i testy , Zintegrowany System Kwalifikacji, KZiS
27. – 29.05.
2020r.
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2020r. – zniesienie obowiązku profilowania, analiza porównawcza, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., 30+, długotrwale bezrobotnego i 50+Hotel „Pałac Łazienki II”
ul. Braci Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Aktywizacja klienta biernego zawodowo,50+, oddalonego od r. p. długotrwale bezrobotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Zadania doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy w 2020r.– realizacja ofert i innych form, dobór kandydatów do pracy i form aktywizacji, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP w 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, 50+, o niskich kwalifikacjach
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia.
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego2020 – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z pracodawcą i plan kontaktów, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie informatyczne urzędu
27. – 29.05.
2020r.
Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości i zachowań społecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji, bilanse kompetencjiHotel SPA „Gloria”
Ul. Sybiraków 31,
37-700 Przemyśl
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Programy specjalne – planowanie, adresaci, realizacja i rozliczanie w 2020r.
Obsługa podmiotów zatrudniających cudzoziemców w Polsce w UP- oświadczenia, zezwolenia, dokumentacja, obsługa Syriusza Std., wydawanie decyzji, uchylenia, procedura administracyjna oraz zmiany na 2020r.
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, bezpieczeństwo udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy w 2020
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, 50+, długotrwale bezrobotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Realizacja umów stażowych i bonów w UP w 2020r. – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne,
dokumentacja, praktyczne przypadki
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50 +, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach 2020r.