Slider


Certyfikacja kompetencji

Certyfikacja kompetencji zawodowego w standardzie VCC a kierunki europejskiej polityki edukacyjnej

 

Patronat VCC List intencyjny HUMENEO List intencyjny VCC

 

vcc-fundacja_logo_partner-egzaminacyjnyCSS O/Tarnów posiada status Partnera Wspierającego współpracując z Instytutem VCC, realizuje swą misję społeczną, podejmując działania w obszarze kształcenia, w sposób zgodny z wytycznymi Strategii Europa 2020 oraz Europejską Ramą Kwalifikacji. Działając wspólnie z Instytutem VCC podejmuje działania na rzecz swych klientów w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych w sposób dostosowany do zmieniających się realiów rynku pracy. Po procesie szkolenia i egzaminach potwierdzając kompetencje Certyfikatem Kompetencji Zawodowych w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate – VCC – to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych. Standard ten umożliwia uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych jak również uzupełninie, podwyższenie i aktualizację posiadanych kompetencji dla potrzeb zmieniającego się rynku pracy).

 

 

vcc-fundacja_logo_akademia-edukacyjnaCSS O/Tarnów po pozytywnym przejściu procesu akredytacji jest certyfikowaną Akademią Edukacyjną VCC w zawodach pośrednik pracy oraz doradca zawodowy, odpowiadającą za proces edukacyjny, prowadząc proces kształcenia zgodnie ze standardem VCC. Zapewnia  kształcenie w oparciu
o wystandaryzowane materiały szkoleniowe oraz kadrę dydaktyczną, posiadającą stosowne uprawnienia. Kadra szkoleniowa CSS O/Tarnów posiada akredytację Trenera w Akademii Regionalnej VCC, przeszła etap weryfikacji osiągnięć i doświadczenia zawodowego oraz weryfikację wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze. Potwierdzenie wysokiej wiedzy i umiejętności trenerów stanowił egzamin – zgodny z metodologią VCC.

Standard certyfikacji VCC oparty jest na systemie egzaminów potwierdzających posiadanie kompetencji do wykonywania określonych zadań, czynności, zawodów. Proces egzaminacyjny weryfikuje wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, kompetencje personalne i społeczne, charakterystyczne dla poszczególnych zawodów. Egzaminy przeprowadzane są przez Partnerów Egzaminacyjnych. Partnerzy Egzaminacyjni ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu egzaminowania w sposób określony w procedurach. Po spełnieniu wymagań CSS O/Tarnów  podpisał umowę licencyjną i uzyskał status Partnera Egzaminacyjnego VCC w zawodach: pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe.

W celu przeprowadzania egzaminów, CSS O/Tarnów jako Partner Egzaminacyjny VCC zapewnia:

 • Konsultanta VCC – czyli osobę, która zna założenia standardu i potrafi udzielić informacji na jego temat zainteresowanym stronom.
 • Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC – do przeprowadzania egzaminów teoretycznych.
 • Salę wyposażoną w stanowiska komputerowe, z dostępem do Internetu.
 • Egzaminatora VCC – do przeprowadzania egzaminów praktycznych.

Idea szkoleń połączonych z certyfikacją VCC ściśle wpisuje się w zasadę iż zakres i tematyka szkoleń jest związana z profilem stanowiska pracy: pośrednik pracy, doradca zawodowy oraz lider klubu pracy i daje możliwość podwyższenia kwalifikacji z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu certyfikatem VCC a także wykorzystania ich w pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu (osoby bezrobotne, poszukujące pracy jak i planujące zmianę pracy).

Po zakończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie o ukończonym szkoleniu na podstawie & 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Niezależnie od ww. zaświadczenia po pozytywnym wyniku egzaminu (po zm. wprowadzonych ustawą z dn. 19.08.2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty jako Instytucja Szkoleniowa wpisana do rejestru WUP Kraków, CSS O/Tarnów przeprowadza egzaminy po przyuczeniu do pracy osób dorosłych), przesyłany jest do Urzędu stosowny certyfikat VCC.

Proponowana certyfikacja VCC poprzez profesjonalizację zatrudnionej kadry daje możliwość spełnienia planowanych standardów efektywności przez Urzędy Pracy. Deregulacja zawodów z pewnością ułatwia dostęp do zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego oraz zmienia wymagania dot. osób aktualnie pracujących na tych stanowiskach pracy. Ważne jest jednak to, aby osoby zatrudnione na stanowisku pośrednik pracy i doradca zawodowy miały potwierdzoną certyfikatem VCC odpowiednią wiedzę i kompetencje.

Cechy oferowanego systemu potwierdzania kwalifikacji:

 • ujednolicony standard sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 • zgodny z krajowymi i unijnymi wytycznymi w zakresie polityki edukacyjnej,
 • zgodny z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców – UP,
 • umożliwiający uzupełnienie i aktualizację kompetencji w ramach już posiadanych kwalifikacji,
 • pozwalający na przygotowanie w pełni wykwalifikowanego pracownika, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu VCC:

 • profesjonalizacja usług  świadczonych przez pośrednika pracy i doradcę zawodowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w sposób zgodny z krajowymi i europejskimi standardami,
 • możliwość specjalizacji segmentowej (pośrednictwo i doradztwo dla osób 50+ i poniżej 30 r. ż, osób zwalnianych, klientów trudnych, oporujących itp.),
 • możliwość udokumentowania własnego rozwoju zawodowego (certyfikat, referencje),
 • możliwość zatrudnienia w komercyjnych Instytucjach Rynku Pracy i działach HR przedsiębiorstw,
 • możliwość uczestnictwa w procesie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla imigrantów (wg planów MSZ oraz MPiPS – 2 mln osób do 2035 roku),
 • stały bezpłatny dostęp do najnowszych narzędzi badawczych, ankiet, analiz, literatury z zakresu swego zawodu – po zalogowaniu do dedykowanego serwisu.

Do końca 2013r. ponad 250 osób na szkoleniach CSS Tarnów uzyskało certyfikat VCC, w grupie tej było 9 dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, którzy wysoko ocenili proces certyfikacji, program szkoleń oraz celowość szkoleń łączących podwyższanie kwalifikacji zawodowych z jednoczesną certyfikacją VCC. Dyrektorzy ponadto bardzo wysoko ocenili poziom profesjonalizmu trenerów prowadzących szkolenia i egzaminy.

Dalsze przedsięwzięcia CSS O/Tarnów na rzecz wdrożenia systemu certyfikacji kompetencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego w standardzie VCC:

1)    Kontynuowanie serii 3 dniowych szkoleń z certyfikacją VCC dla zawodu pośrednik pracy oraz
doradca  zawodowy w cenie 1.600,00 zł. – terminy na stronie internetowej www.css-tarnow.pl
2)    Szkoły Trenerów Rynku Pracy – Trener – egzaminator szkoleń przygotowujących do certyfikacji VCC, terminy na stronie internetowej www.css-tarnow.pl