Slider


Wrzesień 2019

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
09. – 13.09.2019r.Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Doris SPA”
ul. Kasprowicza 22
78-100 Kołobrzeg
2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy w ramach programów – po zniesieniu obowiązku profilowania, formy objęte oceną, nowe formy, wsparcie klienta poniżej 30 r. ż. 29 i 50+, 29 + pozostającego bez pracy
Klient poniżej 30 r. życia, długotrwale bezrobotny o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2019r.
Nowelizacja Ustawy o promocji (…) 2019r., zniesienie profilowania a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50 +, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej realizacji zadań PUP
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2019r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), i znowelizowanych przepisów 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Programy specjalne, program PAI, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych – aktywizacja osób wykluczonych
09. - 12.09.2019r.PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2019 – podniesienie kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…) i po zniesieniu obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnychHotel „Doris SPA”
ul. Kasprowicza 22
78-100 Kołobrzeg
2.100,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
09.– 11.09.2019r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczneHotel „Doris SPA”
ul. Kasprowicza 22
78-100 Kołobrzeg
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego i programów jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy, po zniesieniu obowiązku profilowania, oraz najnowsze wytyczne
09.– 11.09.2019r.Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – nowelizacja art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ułatwienia, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucjaHotel „Doris SPA”
ul. Kasprowicza 22
78-100 Kołobrzeg
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Efektywna aktywizacja klienta UP w 2019r. po zniesieniu obowiązku profilowania, planowanie i realizacja IPD, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta poniżej 30 r. ż., 29+. 50+, niepełnosprawnego
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Techniki negocjowania z pracodawcami i inne umiejętności interpersonalne dla doradców klienta UP – korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji
Realizacja umów stażowych w UP w 2019r.– przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Dotacje, refundacje, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2019 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Zadania pracowników UP w myśl znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2019r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 29 lat i 50+ i długotrwale bezrobotnych
Prawidłowe przyjmowanie i efektywna realizacja ofert pracy w PUP - dokumentacja, procedura, odpowiedzialność. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego
11. – 13.09.2019r.Sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności FP i programów rynku pracy – nowe narzędzie i metodologia efektywności 2019r., Syriusz Std, racjonalnośćHotel „Doris SPA”
ul. Kasprowicza 22
78-100 Kołobrzeg
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP.
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia 2019r. a aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p.z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2019r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Ochrona danych osobowych i pojęcie RODO w praktyce UP na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2019r.
Zatrudnianie cudzoziemców, reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP 2019r. – obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, długotrwale bezrobotnego, 50+ - zniesienie obowiązku profilowania
16.-20.09.2019rNowelizacja Ustawy o promocji (…) 2019r., zniesienie profilowania a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50 +, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p. Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Profesjonalizacja działań w zakresie współpracy doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy, skuteczny dobór kandydatów, marketing, techniki negocjacji i sprzedaży usług i ofert UP
Aktywizacja opiekunów osób niepełnosprawnych i byłych opiekunów osób niepełnosprawnych i zależnych – wyzwanie dla UP
Prowadzenie porad grupowych dotyczących wyjazdów do pracy za granicę – merytoryka, regulacje prawne 2019 i doskonalenie kompetencji oraz warsztatu pracy doradcy zawodowego#rowspan#
Zadania doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy w 2019r.– realizacja ofert i innych form, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. z problemami psychologicznymi w związku ze zniesieniem obowiązku profilowania w 2019r.- narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
16.-19.09.2019r.PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2019 – podniesienie kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…), zniesieniem obowiązku profilowania oraz zaleceniami w zakresie umiejętności interpersonalnychHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane2.100,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
16-18.09.2019r.Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2019 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usługHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Program za życiem – wpływ i konsekwencje w zapisach znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia – analiza poszczególnych zapisów, wyjaśnienia, warunki dla klientów i opiekunów objętych ustawą
Elementy KP, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej, Ustawy o ochronie danych osobowych na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Jak skutecznie rozwiązać problemy z doborem klienta poniżej 30 r.ż . do pracy i form aktywizacji zawodowych?
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Prawo pracy 2019– zastosowanie w UP : zmiany w KP, KC, nowe zasady, umowy i składki
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2019– rekomendacje zgodne z PRK, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Nowelizacja Ustawy o promocji 2019r. a nowoczesne i realne metody, narzędzia pracy oraz wywierania głębokiego wpływu na aktywizację zawodową biernego klienta i współpraca z pracodawcą
18.-20.09.2019r.Skuteczny marketing dla pracowników urzędu pracy – organizacja spotkań, social media, negocjacje i mediacjeHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2019r.
Real. umów stażowych i bonów w UP – przepisy, KP, KC, umowy, regul., bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
Zatrudnianie cudzoziemców, reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP w 2019r. – obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP – szkolenie praktyczne
Profesjonalizacja pośrednictwa pracy 2019r. w UP – rekrutacja i selekcja w ramach ofert i programów, marketing, badanie kompetencji, predyspozycji zawodowych i motywacji klienta
23. – 27.09.2019r.Nowelizacja Ustawy o promocji (…) 2019r., zniesienie profilowania a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50 +, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p. Hotel "Focus”
Małopolska 23, 70-515 Szczecin
2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych (UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Reforma EURES i zatrudnianie cudzoziemców w 2019r. – rejestracja, uprawnienia do świadczeń, obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP – szkolenie praktyczne
Zmiany w obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy w 2019r. - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – nowelizacja art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ocena wniosków i biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2019r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna,nowe instrumenty, składki, orzecznictwo, decyzje, postępowania
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy w 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
23. - 26.09.2019r.PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2019– podniesienie kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…), zniesieniem obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnychHotel "Focus”
Małopolska 23, 70-515 Szczecin
2.100,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
23.– 25.09.2019r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczneHotel "Focus”
Małopolska 23, 70-515 Szczecin
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego i programów jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy, po zniesieniu obowiązku profilowania, oraz najnowsze wytyczne
23.– 25.09.2019r.Sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności programów rynku pracy 2019r.– nowe narzędzia i metodologia efektywności, Syriusz Std, racjonalnośćHotel "Focus”
Małopolska 23, 70-515 Szczecin
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Skuteczny marketing dla pracowników urzędu pracy – organizacja spotkań, social media, negocjacje i mediacje
Efektywna aktywizacja klienta UP po nowelizacji Ustawy o promocji w 2019r., pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego
Reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP 2019r. – rejestracja, uprawnienia do świadczeń, obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP – szkolenie praktyczne
Kodeks postępowania administracyjnego 2019 – zastosowanie w UP
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, po zniesieniu obowiązku profilowania 2019r. – wyzwaniem dla doradcy klienta
Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany w przepisach na 2019r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2019r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych poniżej 30 r. ż. i 50+ i długotrwale bezrobotnych
25.– 27.09.2019r.Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel "Focus”
Małopolska 23, 70-515 Szczecin
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Polityka kadrowa w UP i zmiany w KP 2019 – ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji, polityka szkoleniowa
Klient poniżej 30 r. życia, długotrwale bezrobotny, o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, refundacje, PO WER oraz proefektywnościowe formy wsparcia
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2019r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2019r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, orzecznictwo
Realizacja umów stażowych i bonów w UP – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje

Wszystkie bliższe informacje Państwo (w tym kompletne oferty) można uzyskać po kontakcie z prezesem CSS Tarnów – Tomaszem Pantera –
mail: csstarnow@css-tarnow.pl, tel.: 507 084 849, (14) 620 10 24, fax: 14 692 69 21