Slider


V FORUM – FORUM IRP

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt poinformować, iż firma CSS Tarnów w dniach 06.08.2012 – 10.08.2012r. w Kołobrzegu zorganizowała szkolenie V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy p.n.:

„Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – agencje zatrudnienia

i instytucje szkoleniowe wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS.”

 

Ogólnopolskie Fora Instytucji Rynku Pracy – przedsięwzięcie realizowane przez CSS w Tarnowie jest spotkaniem kadr rynku pracy, na którym omawiane są aktualne problemy oraz wyzwania dla instytucji rynku pracy. Wnioski, zalecenia i rekomendacje wypracowane podczas Forum, przesyłane są każdorazowo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Forum otworzył p. Tomasz Pantera – Dyrektor Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie, które od pięciu już lat organizuje szkolenie – Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy.
Następnie zgromadzonych przywitał Prezydent Kołobrzegu p. Janusz Gromek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Marek Hok.

Podczas pierwszego dnia Forum głos zabrali:

 • P. Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Temat wystąpienia: „Publiczne Służby Zatrudnienia w Małopolsce – czy tylko w Małopolsce”?
 • P. Tomasz Gierwatowski – Dyrektor Zarządzający WYG International Sp. z o.o. Temat wystąpienia: „System podnoszenia kwalifikacji pracowników publicznych służb zatrudnienia”.
 • P. Jolanta Sarata – Dyrektor Instytutu VCC. Temat wystąpienia: „Prezentacja standardu VCC”.
 • P. Elżbieta Liwosz – koordynator zespołów merytorycznych ds. modułów doradztwo zawodowe
  i pośrednictwo pracy. Temat wystąpienia: „Certyfikacja doradców zawodowych i pośredników pracy w standardzie VCC”.

Po wystąpieniach wręczono pierwsze certyfikaty VCC doradcom zawodowym i pośrednikom pracy. Certyfikaty wręczyli: Dyrektor WUP Kraków – p. Andrzej Martynuska, Dyrektor Instytutu VCC –
p. Jolanta Sarata, p. Elżbieta Liwosz i p. Barbara Borowicz – autorki modułu VCC z zakresu doradztwa zawodowego oraz p. kier. Katarzyna Kowalska – Korman – przedstawiciel CSS Tarnów (organizatora szkoleń przygotowujących do certyfikacji w standardzie VCC).

Pierwszy dzień Forum zakończył się dyskusją podsumowującą, prowadzoną przez Dyrektora p. Andrzeja Martynuskę.

Jednym z tematów 1. Dnia FORUM była kwestia podwyższania kwalifikacji zawodowych pośredników pracy i doradców zawodowych, połączona z certyfikacją VCC. W dobie deregulacji zawodów doradcy zawodowego i pośrednika pracy, certyfikacja VCC stanowić może rękojmie najwyższych i aktualnych kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy. Pierwszego dnia Forum odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów VCC doradcom zawodowym i pośrednikom pracy, którzy jako pierwsi pomyślnie przeszli proces certyfikacji.

Prelegentami drugiego dnia FORUM byli:

 • P. dr. Grzegorz Baczewski – KPP Lewiatan. Temat wystąpienia: „Aktywne Polityki Rynku Pracy –
  współpraca pomiędzy publicznym i prywatnym sektorem usług zatrudnienia – najnowsze trendy”
 • P. dyr. Anna Karaszewska – prezes Ingeus Sp. z o. o. Temat wystąpienia: „Modele współpracy sektora prywatnego z publicznymi służbami zatrudnienia”
 • P. dr. inż. Marek Goliński – Politechnika Poznańska – „Akcelerator Wiedzy Technicznej”.
  Temat wystąpienia: „Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania – dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”

Dyskusję po ww. wystąpieniach moderował Dyrektor WUP w Krakowie – p. Andrzej Martynuska.

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w obszarze współpracy partnerów na rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej i edukacji zasobów ludzkich, zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w tym zakresie i przedstawiono realizowane projekty. Wszyscy partnerzy uznali, ze konieczne jest stworzenie systemu współpracy w zakresie promocji zatrudnienia i edukacji młodzieży. Przeanalizowano rolę i kompetencje poszczególnych instytucji oraz dokonano identyfikacji obszarów współpracy.

Uczestnicy w kolejnych dniach FORUM realizując jego program wypracowali wnioski z szkolenia, które zostały sformułowane i zredagowane przez Komisję Wniosków w składzie:

 • p. Dyr. Mirosław Ginter – przewodniczący komisji,
 • p. Dyr. Leszek Bierła – członek komisji,
 • p. Dyr. Janusz Rzepka – członek komisji,
 • p. Dyr. Stanisław Dydusiak – członek komisji,
 • p. Dyr. Elżbieta Romana Latko – członek komisji,
 • p. Kier. Katarzyna Kowalska – Korman – sekretarz komisji.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi i podzielenia się refleksjami na ten temat.

 1. Uczestnicy V Ogólnopolskiego Forum Instytucji Rynku Pracy uznali potrzebę rzetelnej diagnozy oraz kompleksowego audytu funkcjonowania urzędów pracy.
 2. Konieczna jest debata na temat przyszłości publicznych służb zatrudnienia z udziałem wszystkich interesariuszy i partnerów rynku pracy.
 3. Należy stworzyć sprawny system informacji o planowanych przez MP i PS zmianach w organizacji współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy.
 4. Zauważono korzyści z deklarowanego włączenia przedstawicieli urzędów pracy w proces konsultacji planowanych zmian i przygotowywanej przez MP i PS reformy.
 5. Korzystna dla rynku pracy byłaby także zasada konsultowania zmian czy reform z zainteresowanymi ciałami: Forami i Konwentami Dyrektorów PUP i WUP.
 6. Do poprawy trudnej sytuacji na polskim rynku pracy i efektywności urzędów przyczyniłoby się także wdrożenie zasady wieloletniego planowania wydatków Funduszy Pracy.
 7. Wobec wyzwań przyszłości zalecane jest także zapewnienie, uporządkowanie i ustabilizowanie finansowania urzędów pracy, w tym w obszarze zatrudniania kadr, a w szczególności w przypadku powiatów z wysoką stopą bezrobocia.
 8. Uczestnicy FORUM podzielili opinię, iż „wyprowadzenie” składki zdrowotnej z powiatowych urzędów pracy, zapewniłoby sprawniejsze funkcjonowanie systemu i urzędów.
 9. W celu zapewnienia zróżnicowanego i zindywidualizowanego podejścia do aktywizacji różnych grup klientów urzędów pracy, należałoby wdrożyć i zapewnić narzędzia segmentowania i profilowania rynku osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 10. Do poprawy sytuacji przyczyniłaby się także szybsza informacja o planowanych programach MP i PS, planowanie wieloletnie oraz usprawnienia operacyjne (np. zróżnicowanie stypendiów dla klientów).
 11. Uczestnicy FORUM zgadzają się z opinią, iż podział rynku osób poszukujących zatrudnienia i bezrobotnych na kategorie aktywni, korzystający z finansowania aktywnych form zatrudnienia oraz trudni może zmierzać do poprawy efektywności działań instytucji rynku pracy.
 12. Korzystne będzie przygotowanie przejrzystego systemu oraz szczegółowych wytycznych do powierzania zadań partnerom na rynku pracy, który zachęci do współpracy wszystkie zainteresowane strony.
 13. Uczestnicy FORUM zalecają upowszechnienie idei certyfikacji kompetencji pracowników PUP, WUP i instytucji rynku pracy (z obszaru pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego) zgodnej z europejską ramą kwalifikacji.
 14. Do poprawy przyczyni się także wzmocnienie pozycji regionów w polityce rynku pracy.
 15. Przedstawiciele instytucji rynku pracy – uczestnicy FORUM zalecają i zachęcają do wdrożenia systemu wzajemnej współpracy i wymiany informacji.