Slider


Styczeń 2020

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
20. – 23.01.2020r.Publiczne Służby Zatrudnienia w 2020r. - wyzwania w związku z zmieniającą się sytuacją na rynku pracy w Polsce oraz w otoczeniu prawnym - wybrane zagadnienia funkcjonowania urzędów pracyHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane2.200,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji, polityka szkoleniowa
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30
Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy w PUP 2020 – po zniesieniu obowiązku profilowania, katalog form objętych oceną, nowe formy, wsparcie klienta długotrwale bezrobotnego , 50+, poniżej 30 r. ż., nowa metodologia efektywności
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020 – plan wydatków oraz priorytety, kryteria wnioski, kryteria oceny, umowy, kontrole szkoleń, dokumentacja ze szkolenia, rozliczanie
Planowanie szkoleń 2020 i wydatków związanych z KFS – analiza i badanie rynku pracy i zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, monitoring zawodów, barometr zawodów, efektywność szkoleń indywidualnych i grupowych
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2020r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Zmiany przepisów prawa i ich zastosowanie w zakresie gospodarki finansowej Funduszu Pracy (2020) w Powiatowych Urzędach Pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na politykę rachunkowości oraz sprawozdawczość finansowo – księgową
Nowe metody pracy doradcy klienta 2020 w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości i zachowań społecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji, bilanse kompetencji.
20. - 23.01.2020r.Warsztat pracy doradcy klienta 2020 – w związku ze znowelizowaną Ustawą o promocji (…) i po zniesieniu obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnychHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane2.200,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
20.– 22.01.2020r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczneHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego i programów jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy, oraz najnowsze wytyczne
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2020r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, nowe kategorie, zasiłki, cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, orzecznictwo
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z pracodawcą i plan kontaktów, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Zniesienie obowiązku profilowania a aktywizacja klienta biernego, długotrwale bezrobotnego, 50+, z problemami psychologicznymi - IPD, narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert, dobór klientów do programów r.p. w 2020
Zasada „równości szans” i proporcjonalności w aktywizacji klientów urzędu pracy, w tym w projektach realizowanych przy udziale środków europejskich
Realizacja umów stażowych w UP w 2020r.– przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy, bony, PO WER, FP, PFRON, RPO, nowa metodologia efektywności i jakość staży
Elementy nowego Kodeksu Pracy 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Zadania pracowników UP w myśl znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla klienta <30, i 50+ i długotrwale bezrobotnych
Prawidłowe przyjmowanie i efektywna realizacja ofert pracy w PUP 2020 - dokumentacja, metody i narzędzia doboru, oferta a informacja starosty w celu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca.
22. – 24.01.2020r.Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnieniaHotel „Polonia” ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia 2020r. a aktywizacja klienta biernego zawodowo, 50+, długotrwale bezrobotnego, z problemami społecznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej – zawód wyuczony, wykonywany, do wykonywania narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2020r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Ochrona danych osobowych i funkcjonowanie RODO w praktyce UP na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020r.
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i jej zastosowanie w 2020– zmiany w rejestracji nowych kategorii klienta a prawo do zasiłku, zniesienie obowiązku profilowania, realizacja IPD, przepisy powiązane
Prawidłowe przyjmowanie i efektywna realizacja ofert pracy w PUP 2020 - dokumentacja, metody i narzędzia doboru, oferta a informacja starosty w celu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca
Warsztat pracy doradcy klienta 2020 – w związku ze znowelizowaną Ustawą o promocji (…) i po zniesieniu obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnych
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2020 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu i w oparciu o Ustawę o promocji (…) 2020 – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
28. – 30.01.2020r.Klient poniżej 30 r. życia, długotrwale bezrobotny, o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, PO WER, oraz proefektywnościowe formy wsparciaHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Zmiany w obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy w 2020r. - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje, wsparcie spółdzielni socjalnych i opiekunów osób niepełnosprawnych –art.46, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ocena wniosków i biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Planowanie szkoleń 2020 i wydatków związanych z KFS – analiza i badanie rynku pracy i zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, monitoring zawodów, barometr zawodów, efektywność szkoleń indywidualnych i grupowych
Elementy nowego Kodeksu Pracy 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Skuteczny marketing dla pracowników urzędu pracy – organizacja spotkań, social media, negocjacje i mediacje.
Efektywna aktywizacja klienta UP w myśl Ustawy o promocji w 2020r., pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta <30, 29+. 50+, długotrwale bezrobotnego, niepełnosprawnego
Kodeks postępowania administracyjnego 2020 – zastosowanie w UP
Aktywizacja klienta UP w ramach IPD po zniesieniu obowiązku profilowania w 2020r., planowanie, realizacja, monitorowanie, metody pracy i dobór form pomocy, kierowanie do pracy
Praca z klientem 50+, długotrwale bezrobotnego, mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, po zniesieniu obowiązku profilowania– wyzwaniem dla doradcy klienta
Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dotacje, refundacje, staże w 2020– zmiany w przepisach i zalecenia pokontrolne oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., długotrwale bezrobotnego, niepełnosprawnego
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych poniżej 30 r. ż. i 50+ i długotrwale bezrobotnych