Slider


sierpień 2019

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
19.– 23.08.2019r.Współpraca z pracodawcą – skuteczność w realizacji procesów rekrutacyjnych do pracy, problematyka ofert pracy pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy oraz doboru kandydatówHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane2.300,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…)w 2019r.
Sprawozdawczość statystyczna w 2019r. i nowe wskaźniki efektywności w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji (…) i w zakresie rynku pracy w ramach rekomendowanego katalogu form pomocy objętych oceną UP
Polityka kadrowa w UP 2019– zmiany KP i KC, ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji,
polityka szkoleniowa
Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrobotnych
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy 2019r. w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Ustawa o promocji zatrudnienia (…) i akty wykonawcze oraz powiązane 2019 – zniesienie obowiązku profilowania, IPD, analiza porównawcza, zmiany w podejściu do zatrudniania cudzoziemców, świadczeniach i rejestracji oraz organizacja pracy w UP
Badania i analizy rynku pracy, monitoring zawodów, barometr z uwzględnieniem planowania na podstawie dotychczasowych wskaźników efektywności
i zaleceń Ustawy i MRPiPS w 2019
19.– 21.08.2019r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczneHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego i spec. ds. programów w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu
o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
19.– 21.08.2019r.Efektywna aktywizacja klienta, planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania od 15 czerwca 2019 roku, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Sprawozdawczość statystyczna i nowe wskaźniki efektywności w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji (…)2019 i w zakresie rynku pracy w ramach rekomendowanego katalogu form pomocy objętych oceną UP.
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan na 2019– praktyczne szkolenie dla pracowników UP. (szkolenie prowadzone przez praktyka wydziału kontroli.
Skuteczny marketing dla pracowników urzędu pracy – giełdy, targi, organizacja spotkań, social media, negocjacje i mediacje.
Efektywna aktywizacja klienta, planowanie i realizacja IPD, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Reforma EURES i cudzoziemcy w UP 2019 – oświadczenia, zezwolenia, praca sezonowa, procedury uproszczone, test rynku pracy i informacja starosty., rodzaje umów, usługi w rolnictwie, uprawnienia kontroli UP w tym zakresie, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP – szkolenie praktyczne
Kodeks postępowania administracyjnego 2019 w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze.
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Badania i analizy rynku pracy, monitoring zawodów, barometr z uwzględnieniem planowania na podstawie dotychczasowych wskaźników efektywności i zaleceń Ustawy i MRPiPS.
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, długotrwale bezrobotnym, 50+ po zniesieniu obowiązku profilowania – wyzwaniem dla doradcy klienta
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany w przepisach na 2019r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2019r. po zniesieniu obowiązku profilowania, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 29 lat i 50+, długotrwale bezrobotnych
Kompendium wiedzy doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – zadania na 2019r. Zgodnie z Ustawą o promocji (…) oraz rekomendacjami i wyjaśnieniami MRPiPS.
21.– 23.08.2019r.Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą 2019 - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50 +, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych 2019 - zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego oraz metody skutecznej aktywizacji
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2019 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Praca z osobą niepełnosprawną w UP – aktywizacja w ramach programów, PFRON, programów specjalnych
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP,
służby skarbowe)
Prawo pracy dla pracowników UP – zmiany w Kodeksie Pracy 2019 oraz nowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych
26. – 30.08. 2019r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego jako doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego, w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i najnowsze wytyczne w 2019r.Hotel „Pałac Łazienki II”
ul. Braci Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek
2.300,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Zmiany w ewiden. i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy 2019 - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Nowelizacja Ustawy o promocji (…) 2019r. po zniesieniu profilowania a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50 +, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Dotacje, refundacje, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2019 - nowe rozwiązania w aktywi. zawod. dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znow. przepisy
Sprawozdawczość statystyczna za 2018 w 2019r. i nowe wskaźniki efektywności w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji (…) i w zakresie rynku pracy w ramach rekomendowanego katalogu form pomocy objętych oceną UP
Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrobotnych, <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości
i zachowań aspołecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji
Zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia 2019, nowelizacja Ustawy o promocji (…), wyrok TK a profilowanie i aktów wykonawczych i ich zastosowanie, praktyka z uwzględnieniem centralnych rejestrów
26. - 29.08.2019r.PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2019 – podniesienie kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…, po zniesieniu obowiązku profilowania i z zaleceniami w zakresie umiejętności merytorycznych i interpersonalnychHotel „Pałac Łazienki II”
ul. Braci Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek
2.000,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
26.– 28.08.2019r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczneHotel „Pałac Łazienki II”
ul. Braci Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek
1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego i programów w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
26.– 28.08.2019r.Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – nowelizacja art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ułatwienia, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucjaHotel „Pałac Łazienki II”
ul. Braci Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek
1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Praca z klientem ze specyficznymi problemami na rynku pracy, wymagającym szczególnego doboru pomocy, długotrwale bezrobotnego oraz 50+ -
priorytety na 2019
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Efektywna aktywizacja klienta aktywnego i wymagającego wsparcia UP, profesjonalne, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, z problemami zawodowymi
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi, po zniesieniu obowiązku profilowania, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych 2019 ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Techniki negocjowania z pracodawcami i inne umiejętności interpersonalne – korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji
Realizacja umów stażowych w UP – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, informacja publiczna na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), i znowelizowanych przepisów w 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Obsługa elektroniczna w UP – rejestracja, zasiłki, transfer, ustalanie zbiegów, obsługa pracodawców i klientów indywidualnych, obsługa w ramach zatrudniania cudzoziemców, a także digitalizacja i archiwizacja w UP
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan 2019 – praktyczne szkolenie dla pracowników UP. (szkolenie prowadzone przez praktyka wydziału kontroli)
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji
28. – 30.08.2019r.Nowe wskaźniki efektywności 2019r.w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji (…) i w zakresie rynku pracy w ramach rekomendowanego katalogu form pomocy objętych oceną – sprawozdawczość, warunki zaliczania, okres, programy rynku pracyHotel „Pałac Łazienki II”
ul. Braci Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek
1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca z pracodawcą – skuteczność w realizacji procesów rekrutacyjnych do pracy, problematyka ofert pracy dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy oraz doboru kandydatów.
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2019 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
Nowelizacja Ustawy o promocji (…) 2019 a aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p., długotrwale bezrotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2019r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
RODO, ochrona danych osobowych w praktyce na gruncie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2019 i dostęp do informacji publicznej
Cudzoziemcy w UP 2019 – oświadczenia, zezwolenia, praca sezonowa, procedury uproszczone, test rynku pracy i informacja starosty., rodzaje umów, usługi
w rolnictwie, uprawnienia kontroli UP w tym zakresie, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan na 2019 – praktyczne szkolenie dla pracowników UP. (szkolenie prowadzone przez praktyka wydziału kontroli)