Slider


październik 2019

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
21. – 25.10.2019r.Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnegoHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane2.300,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Prawo pracy dla pracowników UP – zmiany w Kodeksie Pracy 2019 oraz nowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych
Dział rejestracji, ewidencji i świadczeń w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji i innych aktów KP, KC, KPA, RODO, o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi cudzoziemców – zdania na 2019r.
Polityka kadrowa w UP i zmiany w KP 2019 – ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji, polityka szkoleniowa
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2019– rekomendacje zgodne z PRK, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Aktywizacja klienta UP w ramach programów, po zniesieniu obowiązku profilowania, z naciskiem na wskaźniki – rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2019 – podniesienie kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…) i zniesieniem obowiązku profilowania, i z zaleceniami w zakresie umiejętności interpersonalnych
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
21.– 23.10.2019r.Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
21.– 23.10.2019r.Dotacje, refundacje i pożyczki, prace społecznie użyteczne 2019 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej dla opiekunów. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy.Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, długotrwale bezrobotnego, 50+ – wyzwaniem dla doradcy klienta
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, RODO, bezpieczeństwo informacji i udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy
Realizacja umów stażowych i bonów w UP – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER 2019, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany w przepisach na 2019r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2019 po zniesieniu obowiązku profilowania, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30r. ż. i 50+, długotrwale bezrobotnego
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – rozporządzenia, ułatwienia,nowe podmioty uprawnione, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
23. – 25.10.2019r.Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2019r. – zniesienie obowiązku profilowania, analiza porównawcza, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., 30+, długotrwale bezrobotnego i 50+Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. długotrwale bezrobotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Zadania doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, dobór kandydatów do pracy i form aktywizacji, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP w 2019r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan na 2019 – praktyczne szkolenie dla pracowników UP. (szkolenie prowadzone przez praktyka wydziału kontroli.
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Obecna praktyka PUP, PIP, UW i SG.
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy i aktywnych form zatrudnienia w UP – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce, nowe wskaźniki efektywności, wytyczne MRPiPS