Slider


październik 2019

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
30.09 – 04.10.2019r.Programy specjalne, program PAI, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r. – aktywizacja osób wykluczonychHotel "Heban", ul. Małe Garbary 7,
87 - 100 Toruń
2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Zmiany w realizacji instrumentów i rozliczaniu środków publicznych w ramach aktywizacji zawodowej i kosztów UP na 2019r.
Zatrudnianie cudzoziemców, reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP 2019r. – obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, zezwolenia - praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP – szkolenie praktyczne
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO
na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…)2019
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, bezpieczeństwo udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia (…) 2019 oraz aktów wykonawczych i powiązanych w 2019 – wpływ zniesienia wymogu obligatoryjnego profilowania na aktywizację bezrobotnych, analiza porównawcza, zastosowanie w UP
30.09- 03.10.2019r.PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2019 – podniesienie kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…) w kontekście zniesienia wymogu profilowania i z zaleceniami w zakresie umiejętności interpersonalnychHotel "Heban", ul. Małe Garbary 7,
87 - 100 Toruń
2.100,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
30.09 – 02.10.2019r.Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r.p. z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do ofert i programów r.p.Hotel "Heban", ul. Małe Garbary 7,
87 - 100 Toruń
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Realizacja umów stażowych i bonów w UP – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
Usługa organizacji szkoleń przez PUP – analizy rynku pracy, monitoring, planowanie szkoleń, PRK, KFS 2019 (priorytety i rezerwa) jakość, efektywność, wskaźniki
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych zmiany w 2019. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, KP
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…)
na 2019, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., długotrwale bezrobotnego i 50+ po zniesieniu wymogu profilowania klienta UP
Wskaźniki efektywności w UP - ocena doradcy klienta, programy FP i EFS, premie, pojęcie jakości form pomocy, obsługa Syriusza a CeSar, analizy MPRiPS a ocena racjonalności wydatkowania
Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
02. – 04.10.2019r.Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UPHotel "Heban", ul. Małe Garbary 7,
87 - 100 Toruń
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50 +, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych 2019 - zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Obecna praktyka PUP, PIP, UW i SG
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, Prawie Pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego oraz metody skutecznej aktywizacji
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2019 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Praca z osobą niepełnosprawną w UP – aktywizacja w ramach programów, PFRON, programów specjalnych
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
07. – 11.10.2019r.Efektywna aktywizacja klienta, planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
2.600,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Zmiany w realizacji instrumentów i rozliczaniu środków publicznych w ramach aktywizacji zawodowej i kosztów UP na 2019r.
Zarządzanie zespołem pracowniczym w ramach UP oraz ocena efektywności i jakości pracy
Polityka kadrowa w UP – ocena pracownicza, wynagradzanie jakości
i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji,
polityka szkoleniowa
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej realizacji zadań PUP
Nowelizacja Ustawy o promocji (…) 2019r., zniesienie profilowania
a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50 +, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne po zniesieniu obowiązku profilowania
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
07.– 09.10.2019r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczneHotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
07.– 09.10.2019r.Dotacje, refundacje i pożyczki, prace społecznie użyteczne nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej dla opiekunów. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisyHotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, długotrwale bezrobotnego, 50+ – zniesienie obowiązku profilowania
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych zmiany w 2019. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, KP
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, RODO, bezpieczeństwo udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy
Realizacja umów stażowych i bonów w UP – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER 2019, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany w przepisach na 2019r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Diagnoza oddalenia od rynku pracy oraz jego zmniejszanie – praktyczne narzędzia efektywnej pomocy klientowi wymagającego głębokiego i skuteczniejszego wsparcia, długotrwale bezrobotnego, 50+, powracającego z zagranicy i na rynek pracy – wyzwania na 2019r.
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – rozporządzenia, ułatwienia,nowe podmioty uprawnione, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Aktywizacja klienta UP w ramach programów po zniesieniu obowiązku profilowania w 2019r. z naciskiem na wskaźniki – rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia, ze szczególnym wzgl.osób w do 30 r. ż, powyżej 29 r. ż., 50+, klienta niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Diagnoza oddalenia od rynku pracy oraz jego zmniejszanie – praktyczne narzędzia efektywnej pomocy klientowi wymagającego głębokiego i skuteczniejszego wsparcia, długotrwale bezrobotnego, 50+, powracającego z zagranicy i na rynek pracy – wyzwania na 2019r.
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – rozporządzenia, ułatwienia,nowe podmioty uprawnione, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
09. – 11.10.2019r.Zadania pracowników UP w myśl nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia (…) w 2019r. – zniesienie obowiązku profilowania, analiza porównawcza, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., 30+, długotrwale bezrobotnego i 50+Hotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. długotrwale bezrobotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Zadania doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, dobór kandydatów do pracy i form aktywizacji, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP w 2019r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy i aktywnych form zatrudnienia w UP – prof. działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce, nowe wskaźniki efektywności, wytyczne MRPiPS
14. – 18.10.2019r.Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.Hotel „Polonia”
ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków
2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Zadania doradcy zawodowego pełniącego rolę doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy w UP – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce
Zatrudnianie cudzoziemców, reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP 2019r. – obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, zezwolenia - praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP – szkolenie praktyczne
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Sprawozdawczość statystyczna w 2019r. i nowe wskaźniki efektywności w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji (…) i w zakresie rynku pracy w ramach rekomendowanego katalogu form pomocy objętych oceną UP.
14. – 16.10.2019r.Efektywna aktywizacja klienta, planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Polonia”
ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych, obszary i plan na 2019 ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Techniki negocjowania z pracodawcami i inne umiejętności interpersonalne – korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji
Zniesienie obowiązku profilowania 2019 - Praca z klientem ze specyficznymi problemami na rynku pracy, wymagającym szczególnego doboru pomocy, długotrwale bezrobotnego oraz 50+.
Jak skutecznie rozwiązać problemy z doborem klienta poniżej 30 r.ż , 50+, długotrwale bezrobotnego do pracy i form aktywizacji zawodowych?
Praca z klientem z zaburzeniami osobowości oraz możliwości ich skutecznej aktywizacji w UP
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy w UP – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce
Zmiany w realizacji instrumentów i rozliczaniu środków publicznych w ramach aktywizacji zawodowej i kosztów UP na 2019r.
16. – 18.10.2019r.Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – nowelizacja art.46 i rozporządzenia, ułatwienia,nowe podmioty uprawnione, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucjaHotel „Polonia”
ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca z pracodawcą – skuteczność w realizacji procesów rekrutacyjnych do pracy, dobór kandydatów do pracy, problematyka pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2019 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
Możliwości digitalizacji w UP w ramach archiwizowanej dokumentacji oraz usprawnienia współpracy z klientami
Realizacja umów stażowych i bonów w UP 2019 – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Elementy KP, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej, Ustawy o ochronie danych osobowych na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych zmiany w 2019. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, KP
Realizacja instrumentów rynku pracy w ramach programów – ocena podmiotu, dobór, rozliczanie umów, efektywność i kontrola racjonalności wydatkowanych środków
Zarządzanie wiekiem w kontekście zaleceń wobec osób 50 +, długotrwale bezrobotnych oraz osoby 60+ na rynku pracy – szanse i zagrożenia
Zmiany prawne w zakresie planów kont i zasad rachunkowości 2019r. - zmiany dotyczące funduszu UP
21. – 25.10.2019r.Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnegoHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane2.300,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Prawo pracy dla pracowników UP – zmiany w Kodeksie Pracy 2019 oraz nowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych
Dział rejestracji, ewidencji i świadczeń w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji i innych aktów KP, KC, KPA, RODO, o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi cudzoziemców – zdania na 2019r.
Polityka kadrowa w UP i zmiany w KP 2019 – ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji, polityka szkoleniowa
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2019– rekomendacje zgodne z PRK, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Aktywizacja klienta UP w ramach programów, po zniesieniu obowiązku profilowania, z naciskiem na wskaźniki – rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2019 – podniesienie kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…) i zniesieniem obowiązku profilowania, i z zaleceniami w zakresie umiejętności interpersonalnych
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
21.– 23.10.2019r.Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
21.– 23.10.2019r.Dotacje, refundacje i pożyczki, prace społecznie użyteczne 2019 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej dla opiekunów. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy.Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, długotrwale bezrobotnego, 50+ – wyzwaniem dla doradcy klienta
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, RODO, bezpieczeństwo informacji i udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy
Realizacja umów stażowych i bonów w UP – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER 2019, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany w przepisach na 2019r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2019 po zniesieniu obowiązku profilowania, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30r. ż. i 50+, długotrwale bezrobotnego
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – rozporządzenia, ułatwienia,nowe podmioty uprawnione, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
23. – 25.10.2019r.Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2019r. – zniesienie obowiązku profilowania, analiza porównawcza, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., 30+, długotrwale bezrobotnego i 50+Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. długotrwale bezrobotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Zadania doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, dobór kandydatów do pracy i form aktywizacji, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP w 2019r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan na 2019 – praktyczne szkolenie dla pracowników UP. (szkolenie prowadzone przez praktyka wydziału kontroli.
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Obecna praktyka PUP, PIP, UW i SG.
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy i aktywnych form zatrudnienia w UP – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce, nowe wskaźniki efektywności, wytyczne MRPiPS