Slider


O firmie

photo_5CSS Tarnów od 2007r. samodzielnie prowadzi działalność na terenie całego kraju, głównie w obszarze rynku pracy.
Nasze przedsięwzięcia ukierunkowane są na wsparcie procesów doskonalenia zasobów ludzkich, w tym kadr urzędów pracy, pozostałych instytucji rynku pracy oraz samorządów lokalnych.
Od 2008r. corocznie organizujemy szkolenia pn. Ogólnopolskie Forum Pracowników Usług Rynku Pracy w dwóch modułach – dla kadry kierowniczej oraz dla pracowników merytorycznych. Jest ono spotkaniem kadr rynku pracy na którym przedstawiane oraz omawiane są aktualne problemy oraz wyzwania dla instytucji rynku pracy. Każdorazowo wyniki pracy Forum w postaci raportów przesyłane są do MPiPS.
Corocznie realizujemy dwumodułowe Zimowe oraz Letnie Szkoły doradców zawodowych
i liderów klubu pracy, a także pośredników pracy.
W 2009r. po wygranym przetargu organizowanym przez CRZL – agendę MP i PS, konsorcjum w tym m.in. CSS Tarnów (z liderem – WYG International Sp. z o.o.) uruchomiło ogólnopolski projekt w ramach PO KL: ,,Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej”, adresowany do 2.200 pracowników instytucji rynku pracy.
CSS Tarnów posiada pełne i wystarczające do prowadzenia działalności zaplecze lokalowe. Siedziba główna firmy CSS Tarnów znajduje się w Woli Rzędzińskiej k/Tarnowa.
Posiadamy niezbędne do prowadzenia szkoleń wyposażenie techniczne, które stanowią: zestawy komputerowe z oprogramowaniem, notebooki z programowaniem, kserokopiarki, sprzęt stanowiący techniczne zaplecze szkoleń (projektory multimedialne, rzutniki, ekrany, tablice), sprzęt audio – wizualny, urządzenia zapewniające łączność (telefony, faxy, łącza internetowe).
CSS Tarnów jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych : CSS Tarnów przez WUP w Krakowie (Numer ewidencyjny: 2.12/00037/2008).

H I S T O R I A  C S S
CSS Tarnów od 2007 roku na różnorodnych kursach przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób. Kilkaset kolejnych uczestniczyło w organizowanych przez nas seminariach, warsztatach i treningach ofirm_clip_image001interpersonalnych.
Realizujemy szkolenia między innymi dla:

 • liderów Klubów Pracy i doradców zawodowych,
 • pośredników pracy, pracowników PUP realizujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz zadania bezpośredniej obsługi bezrobotnych,
 • specjalistów ds. programów, specjalistów ds. rozwoju zawodowego,
 • pracowników PUP zajmujących się problematyką zatrudnienia obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych oraz zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce ,
 • pracowników PUP zajmujących się realizacją umów w ramach aktywnych form zatrudnienia,
 • pracowników PUP zajmujących się problematyką udzielania pomocy publicznej,
 • pracowników PUP realizujących ustawę o zamówieniach publicznych,
 • pracowników zajmujących się rejestracją, ewidencją osób bezrobotnych oraz wypłatą zasiłków,
 • w 2009r. pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej w ramach ogólnopolskiego projektu PO KL: ,,Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej „,
 • kadry dyrektorskiej i kierowniczej Powiatowych Urzędów Pracy dotyczące realizacji polityki rynku pracy,
 • członków Powiatowych Rad Zatrudnienia,
 • bezrobotnych w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz aktywnych metod poszukiwania pracy.

Byliśmy organizatorem szkoleń dla:

histo2

 • przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy,
 • Urzędów Wojewódzkich
 • Wojewódzkich Urzędów Pracy
 • OHP
 • Niekomercyjnych IRP (AZ, IS)
 • NGO (fundacje, stowarzyszenia)
 • młodzieży bezrobotnej

W 2007r. oferta naszej firmy uległa rozszerzeniu o szkolenia i doradztwo z zakresu m.in:

 • krajowych oraz unijnych (PROW na lata 2007-2013) środków pomocowych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego, oraz usług dla rolnictwa,
 • kontroli umów zawartych pomiędzy beneficjentami pomocy a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • zakładania i prowadzenia działalności przez Grupy Producentów Rolnych,
 • doradztwa zawodowego dla osób poszukujących pracy lub zmieniających zawód,
 • uzyskiwania nowych umiejętności lub zawodu przez osoby bezrobotne.

Nasz dotychczasowy dorobek jest wynikiem pracy sprawnego, posiadającego duże doświadczenie i potwierdzoną certyfikatami wiedzę, zespołu kadry doradczej, eksperckiej i trenersko – wykładowczej.
Atutem stale współpracującej z naszą firmą kadry (ok. 20 osób) jest posiadanie nie tylko wiedzy teoretycznej ale i praktycznej w tym nabytej m.in. podczas realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych EFS.