Slider


Marzec 2020

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
16.-20.03.
2020r.
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30Hotel „Polonia” ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020 – plan wydatków oraz priorytety, kryteria wnioski, kryteria oceny, umowy, kontrole szkoleń, dokumentacja ze szkolenia, rozliczanie
Planowanie szkoleń 2020 i wydatków związanych z KFS – analiza i badanie rynku pracy i zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, monitoring zawodów, barometr zawodów, efektywność szkoleń indywidualnych i grupowych
Współpr. z pracodawcą 2020 – plan wizyt i kontaktów, skut. w realizacji ofert, dobór kandydatów do ofert pracy, problematyka pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Elementy nowego KP 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znow. przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
16.-18.03.
2020r.
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50 +, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach 2020r.Hotel „Polonia” ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych 2020 – KZiS i zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta
Praca z osobą niepełnosprawną w UP – aktywizacja w ramach programów, PFRON, programów specjalnych
Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń i udzielonej pomocy oraz możliwości odzyskania wierzytelności
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2020r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, nowe kategorie, zasiłki cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, orzecznictwo
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2020 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu i zgodnie z Ustawą o promocji (…) – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
18.-20.03.
2020r.
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnieniaHotel „Polonia” ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.
Zarządzanie obiegiem dokumentów oraz możliwości digitalizacji w UP w ramach archiwizowanej dokumentacji oraz usprawnienia współpracy z klientami
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji – praktyczne wskazówki do realizacji
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2020r.Hotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
23. – 27.03.
2020r.
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnieniaHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane2.300,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP.
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia a aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p., 50+, z problemami społecznymi w 2020r.- narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2020r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Ochrona danych osobowych i pojęcie RODO w praktyce UP na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020r.
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Prowadzenie porad grupowych - nowe regulacje prawne 2020 i kompleksowe wsparcie klienta w pracy doradcy zawodowego
23. - 26.03.
2020r.
Warsztat pracy doradcy klienta 2020 – w związku ze znowelizowaną Ustawą o promocji (…) i po zniesieniu obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnychHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane2.000,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
23.– 25.03.
2020r.
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczneHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego i programów jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy, po zniesieniu obowiązku profilowania, oraz najnowsze wytyczne
23.– 25.03.
2020r.
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2020r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, nowe kategorie, zasiłki cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, orzecznictwoHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje, wsparcie spółdzielni socjalnych i opiekunów osób niepełnosprawnych w 2020r. –art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ocena wniosków i biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Efektywna aktywizacja klienta UP w 2020r. po zniesieniu obowiązku profilowania, planowanie i realizacja IPD, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta poniżej 30 r. ż., 29+. 50+, niepełnosprawnego
Zniesienie obowiązku profilowania a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50+, <30 z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert, dobór klientów do programów r.p.
Zasada „równości szans” i proporcjonalności w aktywizacji klientów urzędu pracy, w tym w projektach realizowanych przy udziale środków europejskich
Techniki negocjowania z pracodawcami i inne umiejętności interpersonalne dla doradców klienta UP – korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji
Realizacja umów stażowych w UP w 2020r.– przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Zadania pracowników UP w myśl znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji, aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych i 50+ i długotrwale bezrobotnych
Prawidłowe przyjmowanie i efektywna realizacja ofert pracy w PUP - dokumentacja, procedura, odpowiedzialność. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego
25. – 27.03.
2020r.
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnieniaHotel „DAFNE”; Ul. Jagiellońska 30; 34-700 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia a aktywizacja klienta biernego zawodowo, 50+, długotrwale bezrobotnego, <30, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2020r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Ochrona danych osobowych i pojęcie RODO w praktyce UP na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020r.
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Prowadzenie porad grupowych z zakresu Prawa pracy i prowadzenia działalności gospodarczej - nowe regulacje prawne 2020 i kompleksowe wsparcie klienta w pracy doradcy zawodowego