Slider


Luty 2020

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
24. – 28.02.
2020r.
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnegoHotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
2.600,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Zarządzanie zespołem pracowniczym w ramach UP oraz nowy kodeks pracy, ocena efektywności i jakości pracy
Prawo pracy dla pracowników UP – zmiany w Kodeksie Pracy 2020 oraz nowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych
Dział rejestracji, ewidencji i świadczeń w obliczu znowelizowanej Ustawy o promocji i innych aktów KP, KC, KPA, RODO, o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi cudzoziemców – zdania na 2020r.
Polityka kadrowa w UP i zmiany w KP 2020 – ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji,
polityka szkoleniowa
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej realizacji zadań PUP
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2020– rekomendacje zgodne z PRK, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Aktywizacja klienta UP w ramach programów, po zniesieniu obowiązku profilowania, z naciskiem na wskaźniki – rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia 50+, <30, niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Zarządzanie wiekiem w kontekście zaleceń wobec osób 50 +, długotrwale bezrobotnych oraz osoby 60+ na rynku pracy – szanse i zagrożenia
Elementy nowego Kodeksu Pracy 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Warsztat pracy doradcy klienta 2020 – w związku ze znowelizowaną Ustawą o promocji (…) i po zniesieniu obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnych
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
24.– 26.02.
2020r.
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30Hotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2020 r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znow. przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
24.– 26.02.
2020r.
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisyHotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem,
z problemami społecznymi, długotrwale bezrobotnego, 50+ – wyzwaniem dla doradcy klienta
Polityka bezpieczeństwa, ochrony danych, RODO, bezpieczeństwo informacji i udostępnianie informacji w powiatowym urzędzie pracy
Realizacja umów stażowych i bonów w UP w 2020r. – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże w 2020r. – zmiany w przepisach oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2020 po zniesieniu obowiązku profilowania, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30r. ż. i 50+, długotrwale bezrobotnego
Diagnoza oddalenia od rynku pracy oraz jego zmniejszanie – praktyczne narzędzia efektywnej pomocy klientowi wymagającego głębokiego i skuteczniejszego wsparcia, długotrwale bezrobotnego, 50+, powracającego z zagranicy i na rynek pracy – wyzwania na 2020r.
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2020r. – bilanse i testy , Zintegrowany System Kwalifikacji, KZiS
26. – 28.02.
2020r.
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2020r. – zniesienie obowiązku profilowania, analiza porównawcza, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., 30+, długotrwale bezrobotnego i 50+Hotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Aktywizacja klienta biernego zawodowo,50+, oddalonego od r. p. długotrwale bezrobotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania
i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Zadania doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy w 2020r.– realizacja ofert i innych form, dobór kandydatów do pracy i form aktywizacji, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP w 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, 50+, o niskich kwalifikacjach
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan na 2020 – praktyczne szkolenie dla pracowników UP. (szkolenie prowadzone przez praktyka wydziału kontroli.
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego2020 – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia