Slider


Listopad 2019

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
18 – 22.11.2019r.Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Kopernik”,
Aleja Warszawska 37,
10-081 Olsztyn
2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy w ramach programów – po zniesieniu obowiązku profilowania, formy objęte oceną, nowe formy, wsparcie klienta poniżej 30 r. ż. 29 i 50+, 29 + pozostającego bez pracy
Klient poniżej 30 r. życia, długotrwale bezrobotny o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2019r.
Nowelizacja Ustawy o promocji (…) 2019r., zniesienie profilowania a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50 +, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej realizacji zadań PUP
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2019r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), i znowelizowanych przepisów 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Programy specjalne, program PAI, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych – aktywizacja osób wykluczonych
18. – 20.11.2019r.Klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje 2019, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparciaHotel „Kopernik”,
Aleja Warszawska 37,
10-081 Olsztyn
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP – rejestracja, uprawnienia do świadczeń, obsługa oświadczeń powierzenia pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US – szkolenie praktyczne
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Zadania pracowników UP w myśl nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia (…) w 2019r. – zniesienie obowiązku profilowania, analiza porównawcza, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., 30+, długotrwale bezrobotnego i 50+
18.– 20.11.2019r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczneHotel „Kopernik”,
Aleja Warszawska 37,
10-081 Olsztyn
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
20.– 22.11.2019r.Sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności programów rynku pracy – nowe narzędzie i metodologia efektywności 2019Hotel „Kopernik”,
Aleja Warszawska 37,
10-081 Olsztyn
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Programy specjalne, program PAI, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych – aktywizacja osób wykluczonych
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – nowelizacja art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ułatwienia, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP w 2019r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Realizacja umów stażowych w UP w 2019r.– przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
25. – 29.11.2019r.Efektywna aktywizacja klienta, planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Polonia”
ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków
2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Zmiany w realizacji instrumentów i rozliczaniu środków publicznych w ramach aktywizacji zawodowej i kosztów UP na 2019r.
Zarządzanie zespołem pracowniczym w ramach UP oraz ocena efektywności i jakości pracy
Polityka kadrowa w UP – ocena pracownicza, wynagradzanie jakości i efektywności pracy, formalne wymogi podnoszenia kwalifikacji, polityka szkoleniowa
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej realizacji zadań PUP
Nowelizacja Ustawy o promocji (…) 2019r., zniesienie profilowania a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50 +, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
25. - 27.112019r.Programy specjalne, program PAI, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2019r. – aktywizacja osóbwykluczonychHotel „Polonia”
ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości i zachowań aspołecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji.
Prawo pracy2019 – zast. w UP : zmiany w KP, KC 2019, zasady i składki
Zmiany w funkcjonowaniu sieci EURES, zatrudnianiu cudzoziemców i ich obsłudze w UP od 2019r. – nowelizacja Ustawy o promocji (…) i rozporządzeń, oświadczenia powierzenia pracy, rejestracja i świadczenia z tyt. bezrobocia, zezwolenia na pracę, praca sezonowa, nowa dyrektywa UE
Efektywna aktywizacja klienta, planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania od 15 czerwca 2019 roku, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne po zniesieniu obowiązku profilowania
Zadania doradcy zawodowego pełniącego rolę doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
27. - 29.11.2019r.Dotacje, refundacje i pożyczki, prace społecznie użyteczne nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej dla opiekunów. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisyHotel „Polonia”
ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków
1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Realizacja umów stażowych i bonów w UP – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER 2019, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany w przepisach na 2019r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Aktywizacja klienta UP w ramach programów po zniesieniu obowiązku profilowania w 2019r. z naciskiem na wskaźniki – rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia, ze szczególnym wzgl.osób w do 30 r. ż, powyżej 29 r. ż., 50+, klienta niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje 2019r. – rozporządzenia, ułatwienia,nowe podmioty uprawnione, ocena biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze