Slider


Listopad 2017

TERMINY SZKOLEŃ

TEMATY SZKOLEŃ

MIEJSCE SZKOLENIA

CENA

BRUTTO

27.- 30.11.2017r.

Kwalifikacje a kompetencje, predyspozycje, efekty kształcenia, PRK, KZiS – nowe zasady diagnozy klienta, poradnictwo indywidualne, dobór kierunków i planowanie szkoleń przez doradcę klienta

Hotel„Atrium”,

ul. Krzywa 7,

31-149 Kraków

2.200,00 zł za osobę +koszty dojazdu

Sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności programów rynku pracy – nowe narzędzie i metodologia efektywności

Wskaźniki efektywności w UP – ocena doradcy klienta, programy FP i EFS, premie, pojęcie jakości form pomocy, obsługa Syriusza a CeSar, analizy MRPiPS a ocena racjonalności wydatkowania

Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. (profil III), z problemami psychologicznymi – narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.

Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy w ramach programów – w tym: bony, umowy trójstronne, świadczenia aktywizacyjne, granty na teleprace, refundacje, wsparcie klienta do 29 i 50+, 29 + pozostającego bez pracy

Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany w przepisach na 2017r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego

Zadania doradcy zawodowego pełniącego rolę doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające

Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2017r. – naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki

Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, ZSK, KZiS – warsztaty dla doradców klienta

Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji 2017r. w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze

27.11.
– 30.11.

2017r.

PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2017 – nabycie kompletu kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…) – AKTYWIZACJA, EFEKTYWNOŚĆ, IPD, POŚREDNICTWO, PORADNICTWO, WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCĄ, KFS.

Hotel „Atrium”,

ul. Krzywa 7,

31-149 Kraków

2.000,00 zł za osobę +koszty dojazdu

27.11.-
29.11.

2017r.

Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2017r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji

Hotel „Atrium”,

ul.Krzywa 7,

31-149 Kraków

1.700,00 zł za osobę +koszty dojazdu

Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2017r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji

27.-29.11.2017r.

Kwalifikacje a kompetencje, predyspozycje, efekty kształcenia, PRK, KZiS – nowe zasady diagnozy klienta, poradnictwo indywidualne, dobór kierunków i planowanie szkoleń przez doradcę klienta

Hotel „Atrium”,

ul. Krzywa 7,

31-149 Kraków

1.600,00 zł za osobę +koszty dojazdu

Osoba niepełnosprawna w instytucjach publicznych z uwzględnieniem podstaw komunikowania się w języku migowym

Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2017r. przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje

Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy w ramach programów w tym: bony, umowy trójstronne, świadczenia aktywizacyjne, granty na teleprace, refundacje, wsparcie klienta do 29 i 50+, 29 + pozostającego bez pracy

Klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje PO WER na 2017, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparcia

Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej – narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2017r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)

Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2017r. – naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki

Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach

Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji 2017r. w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze

27.-29.11.2017r.

Kwalifikacje a kompetencje, predyspozycje, efekty kształcenia, PRK, KZiS nowe zasady diagnozy klienta, poradnictwo indywidualne, dobór kierunków i planowanie szkoleń przez doradcę klienta

Hotel „Atrium”,

ul. Krzywa 7,

31-149 Kraków

1.600,00 zł za osobę +koszty dojazdu

Wskaźniki efektywności w UP ocena doradcy klienta, programy FP i EFS, premie, pojęcie jakości form pomocy, obsługa Syriusza a CeSar, analizy MRPiPS a ocena racjonalności wydatkowania

Ocena biznesplanów w ramach realizacji programów, ze szczególnym uwzględnieniem PO WER w 2017 rekomendacje do wsparcia osób do 29 r. ż. o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnego poprzez dotacje na działalność gospodarczą

Efektywna realizacja instrumentów rynku pracy w ramach programów w tym: bony, umowy trójstronne, świadczenia aktywizacyjne, granty na teleprace, refundacje, wsparcie klienta do 29 i 50+, 29 + pozostającego bez pracy

Zadania pracowników UP z zakresu obsługi sekretariatu, kancelarii i obsługi członków PRRP

Zadania doradcy zawodowego pełniącego rolę doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy realizacja ofert i innych form, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające

Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2017r. – naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki

Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, z profilu III wyzwaniem dla doradcy klienta

Zmiany w dotacjach i doposażenia/wyposażeniach stanowisk pracy w 2017r. nowelizacja art.46 i rozporządzenia, nowe podmioty uprawnione, zabezpieczenia, pomoc de minimis, dokumentacja, kontrola i
monitoring, egzekucja

Wszystkie bliższe informacje Państwo (w tym kompletne oferty) można uzyskać po kontakcie z prezesem CSS Tarnów – Tomaszem Pantera – mail: tarnow@css-tarnow.pl, tel.: 507 084 849, (14) 620 10 24, fax: 14 692 69 21