Slider


Kwiecień 2020

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
30.03. – 03.04.
2020r.
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.Hotel „Polonia” ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP w 2020, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)i ich efektywność
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy 2020 – plan kontaktów, efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
30.03.– 01.04.
2020r.
Efektywna aktywizacja klienta, planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania w 2020r. , pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Polonia” ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Warsztat pracy doradcy klienta 2020 – w związku ze znowelizowaną Ustawą o promocji (…) i po zniesieniu obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnych
Realizacja umów stażowych w UP w 2020r.– przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy, bony, PO WER, FP, PFRON, RPO, nowa metodologia efektywności
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje, wsparcie spółdzielni socjalnych i opiekunów osób niepełnosprawnych w 2020r. –art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ocena wniosków i biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
01.– 03.04. 2020r.Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości i zachowań społecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji, bilanse kompetencji, KZZHotel „Polonia” ul. Basztowa 25, 31-156 Kraków1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy, cudzoziemcy – obowiązki doradcy klienta
Ustawa o promocji zatrudnienia (…) i akty wykonawcze oraz powiązane 2020 – analiza porównawcza, wyrok TK a profilowanie, zmiany w podejściu do zatrudniania cudzoziemców, świadczeniach i rejestracji oraz organizacja pracy w UP
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – testy i bilans , Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
06.– 08.04.
2020r.
Zmiany w zakresie zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców w Polsce w 2020r. – uproszczenia, zezwolenia, przedłużanie pobytu i pracy, kompetencje PUP i UW, obsługa rejestrów centralnych, współpraca międzyinstytucjonalnaHotel „Rzymski”
al. K. Marcinkowskiego 22, Stare Miasto, 61-827 Poznań,
2.000,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy 2020 – plan kontaktów, efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Realizacja umów stażowych w UP w 2020 r. – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność
i jakość staży
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Obsługa elektroniczna w UP – rejestracja, zasiłki, transfer, ustalanie zbiegów, obsługa pracodawców i klientów indywidualnych, obsługa w ramach zatrudniania cudzoziemców, a także digitalizacja i archiwizacja w UP w 2020r.
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji – praktyczne wskazówki do realizacji
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2020– testy i bilanse, Zintegrowany System Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
Zarządzanie wiekiem w kontekście zaleceń wobec osób 50 +, długotrwale bezrobotnych oraz osoby 60+ na rynku pracy – szanse i zagrożenia
15.-17.04.
2020r.
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy
w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30
Hotel "Focus”
Małopolska 23, 70-515 Szczecin
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020 – plan wydatków oraz priorytety, kryteriawnioski, kryteria oceny, umowy, kontrole szkoleń, dokumentacja ze szkolenia, rozliczanie
Planowanie szkoleń 2020 i wydatków związanych z KFS – analiza i badanie rynku pracy i zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, monitoring zawodów, barometr zawodów, efektywność szkoleń indywidualnych i grupowych
Współpraca z pracodawcą 2020 – plan wizyt i kontaktów, skuteczność w realizacji ofert, dobór kandydatów do ofert pracy, problematyka pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Elementy nowego KP 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znow. przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50 +, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach 2020r.
Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń i udzielonej pomocy oraz możliwości odzyskania wierzytelności
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji – praktyczne wskazówki do realizacji
15.-17.04.
2020r.
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30Hotel "Heban", ul. Małe Garbary 7, 87 - 100 Toruń1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020 – plan wydatków oraz priorytety, kryteria wnioski, kryteria oceny, umowy, kontrole szkoleń, dokumentacja ze szkolenia, rozliczanie
Planowanie szkoleń 2020 i wydatków związanych z KFS – analiza i badanie rynku pracy i zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, monitoring zawodów, barometr zawodów, efektywność szkoleń indywidualnych i grupowych
Współpraca z pracodawcą 2020 – plan wizyt i kontaktów, skuteczność w realizacji ofert, dobór kandydatów do ofert pracy, problematyka pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Elementy nowego KP 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znow. przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50 +, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach 2020r.
Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń i udzielonej pomocy oraz możliwości odzyskania wierzytelności
Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji – praktyczne wskazówki do realizacji
20. – 24.04.
2020r.
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnieniaHotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
2.600,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP.
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia a aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p., 50+, z problemami społecznymi w 2020r.- narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2020r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, nowe kategorie, zasiłki cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, orzecznictwo
Ochrona danych osobowych i pojęcie RODO w praktyce UP na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020r.
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
20.– 22.04.
2020r.
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczneHotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy po zniesieniu obowiązku profilowania oraz najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego i programów jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy, po zniesieniu obowiązku profilowania, oraz najnowsze wytyczne
20.– 22.04.
2020r.
Zniesienie obowiązku profilowania a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50+, <30 z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert, dobór klientów do programów r.p.Hotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Warsztaty dla prac/ realizujących dotacje i refundacje, wsparcie spółdzielni socjalnych i opiekunów osób niepełnosprawnych w 2020r. –art.46 i rozp., ułatwienia, podmioty uprawnione, ocena wniosków i biznesplanów, zabezp., pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Efektywna aktywizacja klienta UP w 2020r. po zniesieniu obowiązku profilowania, planowanie i realizacja IPD, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta poniżej 30 r. ż., 29+. 50+, niepełnosprawnego
Techniki negocjowania z pracodawcami i inne umiejętności interpersonalne dla doradców klienta UP – korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji
Realizacja umów stażowych w UP w 2020r.– przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Prawidłowe przyjmowanie i efektywna realizacja ofert pracy w PUP - dokumentacja, procedura, odpowiedzialność. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego
22. – 24.04.
2020r.
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnieniaHotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7
15-064 Białystok
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia a aktywizacja klienta biernego zawodowo, 50+, długotrwale bezrobotnego, <30, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2020r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Warsztat pracy doradcy klienta 2020 – w związku ze znowelizowaną Ustawą o promocji (…) i po zniesieniu obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnych
Ochrona danych osobowych i pojęcie RODO w praktyce UP na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020r.
27.-29.04.
2020r.
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.Hotel Gromada
Pl. Powstańców Warszawy 2, Śródmieście,
00-030 Warszawa
2.100,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP w 2020, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)i ich efektywność
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia a aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p., 50+, z problemami społecznymi w 2020r.- narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy 2020 – plan kontaktów, efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z pracodawcą i plan kontaktów, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
27.-29.04.
2020r.
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP w 2020, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)i ich efektywność
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia a aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p., 50+, z problemami społecznymi w 2020r.- narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy 2020 – plan kontaktów, efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z pracodawcą i plan kontaktów, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu