Slider


Grudzień 2019

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
09. – 13.12.2019r.Klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje 2019, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparciaHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP od 2019r. – rejestracja, uprawnienia do świadczeń, obsługa oświadczeń powierzenia pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US – szkolenie praktyczne
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Zmiany w dotacjach i doposażenia/wyposażeniach stanowisk pracy po 2017r. – nowelizacja art.46 i rozporządzenia, nowe podmioty uprawnione, zabezpieczenia, pomoc de minimis, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2019r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy po 2017r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
09.– 11.12.2019r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczneHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
09.– 11.12.2019r.Sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności programów rynku pracy – nowe narzędzie i metodologia efektywności 2019Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Prowadzenie porad grupowych z zakresu Prawa pracy - nowe regulacje prawne 2019 i kompleksowe wsparcie klienta w pracy doradcy zawodowego
Zadania pracowników UP w myśl nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia (…) w 2019r. – zniesienie obowiązku profilowania, analiza porównawcza, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., 30+, długotrwale bezrobotnego i 50+
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. długotrwale bezrobotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Zadania doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, dobór kandydatów do pracy i form aktywizacji, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP w 2019r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan na 2019 – praktyczne szkolenie dla pracowników UP
Kodeks postępowania administracyjnego 2019 w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2020r. ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Obecna praktyka PUP, PIP, UW i SG.
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy i aktywnych form zatrudnienia w UP – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce, nowe wskaźniki efektywności, wytyczne MRPiPS
11. – 13.12.2019r.Prowadzenie porad grupowych z zakresu Prawa pracy - nowe regulacje prawne 2019 i kompleksowe wsparcie klienta w pracy doradcy zawodowegoHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2019r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Nowelizacja Ustawy o promocji 2019 a aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór formy dla klientów UP
Dotacje, refundacje, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2019 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Zmiany przepisów prawa od 1 stycznia 2018 roku i ich zastosowaniew zakresie gospodarki finansowej Funduszu Pracy (2019) w Powiatowych Urzędach Pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na politykę rachunkowości oraz sprawozdawczość finansowo – księgową
Nowe metody pracy doradcy klienta 2019 w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości i zachowań aspołecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji.