Slider


Grudzień 2019

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
02. – 06.12.2019r.Publiczne Służby Zatrudnienia w 2020r. - wyzwania w związku z zmieniającą się sytuacją na rynku pracy w Polsce oraz w otoczeniu prawnym - wybrane zagadnienia funkcjonowania urzędów pracy Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowelizacja Ustawy o promocji (…) 2019r., zniesienie profilowania a aktywizacja klienta biernego zawodowo, długotrwale bezrobotnego, 50 +, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Programy specjalne, program PAI, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r. – aktywizacja osób wykluczonych
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, informacja publiczna na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), i znowelizowanych przepisów w 2019r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2020r. ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców.
02.– 04.12.2019r.Efektywna aktywizacja klienta, planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
RODO w urzędach pracy – aspekty praktyczne i prawne
Europejski Fundusz Społeczny w instytucjach rynku pracy – praktyczne aspekty realizacji
Kontrole zewnętrzne u pacodawców w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu. Akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
Dotacje, refundacje, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2019 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Techniki negocjowania z pracodawcami i inne umiejętności interpersonalne – korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji
Realizacja umów stażowych w UP – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy 2019 - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Obsługa elektroniczna w UP – rejestracja, zasiłki, transfer, ustalanie zbiegów, obsługa pracodawców i klientów indywidualnych, obsługa w ramach zatrudniania cudzoziemców, a także digitalizacja i archiwizacja w UP
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej realizacji zadań PUP
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z przedsiębiorcami, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2019– rekomendacje zgodne z PRK, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Znaczenie poradnictwa zawodowego w aktywizacji osób najbardziej oddalonych od rynku pracy
Aktywizacja klienta UP w ramach programów po zniesieniu obowiązku profilowania w 2019r. z naciskiem na wskaźniki – rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia, ze szczególnym wzgl.osób w do 30 r. ż, powyżej 29 r. ż., 50+, klienta niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Zarządzanie wiekiem w kontekście zaleceń wobec osób 50 +, długotrwale bezrobotnych oraz osoby 60+ na rynku pracy – szanse i zagrożenia
04.-06. 12.2019r.Sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności programów rynku pracy – nowe narzędzie i metodologia efektywności (koncepcja 2019)Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP.
Planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania po 14 czerwca 2019 roku, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego.
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2019r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Ochrona danych osobowych w praktyce na gruncie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, RODO 2019
Zadania pracowników UP w myśl znowelizowanej po 14 czerwca 2019r. ustawy o promocji zatrudnienia (…)
na 2018r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 29 lat i 50+
Profesjonalny doradca klienta w PUP – nabycie kompletu kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…) – aktywizacja klienta, efektywność, IPD, pośrednictwo, poradnictwo, wsółpraca z pracodawcą, KFS
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2019 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
09. – 13.12.2019r.Klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje 2019, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparciaHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP od 2019r. – rejestracja, uprawnienia do świadczeń, obsługa oświadczeń powierzenia pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US – szkolenie praktyczne
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Zmiany w dotacjach i doposażenia/wyposażeniach stanowisk pracy po 2017r. – nowelizacja art.46 i rozporządzenia, nowe podmioty uprawnione, zabezpieczenia, pomoc de minimis, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2019r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy po 2017r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
09.– 11.12.2019r.Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczneHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2019r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w 2019r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
09.– 11.12.2019r.Sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności programów rynku pracy – nowe narzędzie i metodologia efektywności 2019Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Prowadzenie porad grupowych z zakresu Prawa pracy - nowe regulacje prawne 2019 i kompleksowe wsparcie klienta w pracy doradcy zawodowego
Zadania pracowników UP w myśl nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia (…) w 2019r. – zniesienie obowiązku profilowania, analiza porównawcza, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 30 r. ż., 30+, długotrwale bezrobotnego i 50+
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. długotrwale bezrobotnego, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Zadania doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, dobór kandydatów do pracy i form aktywizacji, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP w 2019r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan na 2019 – praktyczne szkolenie dla pracowników UP
Kodeks postępowania administracyjnego 2019 w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2020r. ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Obecna praktyka PUP, PIP, UW i SG.
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy i aktywnych form zatrudnienia w UP – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce, nowe wskaźniki efektywności, wytyczne MRPiPS
11. – 13.12.2019r.Prowadzenie porad grupowych z zakresu Prawa pracy - nowe regulacje prawne 2019 i kompleksowe wsparcie klienta w pracy doradcy zawodowegoHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.800,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2019r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Nowelizacja Ustawy o promocji 2019 a aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p., z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór formy dla klientów UP
Dotacje, refundacje, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2019 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Zmiany przepisów prawa od 1 stycznia 2018 roku i ich zastosowaniew zakresie gospodarki finansowej Funduszu Pracy (2019) w Powiatowych Urzędach Pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na politykę rachunkowości oraz sprawozdawczość finansowo – księgową
Nowe metody pracy doradcy klienta 2019 w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości i zachowań aspołecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji.