Slider


Grudzień 2017

TERMINY
SZKOLEŃ

TEMATY
SZKOLEŃ
MIEJSCE
SZKOLENIA
CENA
BRUTTO
04.– 08.12.2017r. Sprawozdawczość
statystyczna i wskaźniki efektywności programów rynku pracy –
nowe narzędzie i metodologia efektywności
Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 2.300,00 zł za osobę +koszty dojazdu
Aktywizacja klienta poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje PO WER na 2018, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparcia
Osoba niepełnosprawna w instytucjach publicznych z uwzględnieniem podstaw komunikowania się w języku migowym
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy – efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Ustawa o promocji zatrudnienia (…) i akty wykonawcze oraz powiązane 2018 – analiza porównawcza, zmiany w podejściu do zatrudniania cudzoziemców, świadczeniach i rejestracji oraz organizacja pracy w UP
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
04.- 07.12.2017r. PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2018 – nabycie kompletu kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…) – AKTYWIZACJA, EFEKTYWNOŚĆ, IPD, POŚREDNICTWO, PORADNICTWO, WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCĄ, KFS. Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 2.000,00 zł za osobę +koszty dojazdu
04.– 06.12.2017r. Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2018r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 1.700,00 zł za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2018r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2018r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
04.– 06.12.2017r. Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r.p. (profil III), z problemami psychologicznymi – narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p. Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 1.700,00 zł za osobę +koszty dojazdu
Klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje PO WER na 2017, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparcia
Ustawa o promocji zatrudnienia (…) i akty wykonawcze oraz powiązane 2018 – analiza porównawcza, zmiany w podejściu do zatrudniania cudzoziemców, świadczeniach i rejestracji oraz organizacja pracy w UP
Usługa organizacji szkoleń przez PUP w 2018 roku – analizy rynku racy, monitoring, planowanie szkoleń, PRK, KFS, jakość, efektywność, wskaźniki.
Zmiany w dotacjach i doposażenia/wyposażeniach stanowisk pracy w 2018r. – nowelizacja art.46 i rozporządzenia, nowe podmioty uprawnione, zabezpieczenia, pomoc de minimis, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2018r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 29 lat i 50+
Praktyczne aspekty realizacji bonów i refundacji dla osób poniżej 30 r. ż. – rozpoznanie potrzeby, IPD, dokumentacja, regulaminy, monitorowanie, w tym umów z pracodawcą, kontrola, pomoc de minimis
Zadania pracowników UP z zakresu obsługi sekretariatu, kancelarii i obsługi członków PRRP
Sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności programów rynku pracy – nowe narzędzie i metodologia efektywności
06. – 08.12.2017r. Współpraca doradcy klienta z pracodawcą – pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP. Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 1.700,00 zł za osobę +koszty dojazdu
Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych – zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy – efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego oraz metody skutecznej aktywizacji
Program PAI jako instrument aktywizacji klienta o profilu III – praktyczne wskazówki, dokumenty, porozumienia, realizacja warsztatów
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, KZiS – warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego w UP
IPD – metodologia MRPiPS na 2018 – główny obowiązek doradcy klienta, planowanie, realizacja, monitorowanie, metody pracy i dobór form pomocy zgodnie z profilem, zalecenia pokontrolne na 2018r.
Prawo pracy dla pracowników UP – zmiany w Kodeksie Pracy oraz nowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych
11.– 15.12.2017r. Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy – efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 2.300,00 zł za osobę +koszty dojazdu
Zarządzanie zespołem pracowniczym w ramach UP oraz ocena efektywności i jakości pracy
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej realizacji zadań PUP
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Aktywizacja klienta UP w ramach programów z naciskiem na wskaźniki – rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku do 29 lat, powyżej 29 r. ż., 50+, klienta niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Elementy KP, KC, KPA, Ustawy o ochronie danych osobowych na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2018r. – przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
IPD – metodologia MRPiPS na 2018 – główny obowiązek doradcy klienta, planowanie, realizacja, monitorowanie, metody pracy i dobór form pomocy zgodnie z profilem, zalecenia pokontrolne na 2018r.
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy – ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
11.- 14.12.2017r. PROFESJONALNY DORADCA KLIENTA 2018 – nabycie kompletu kompetencji zgodnie Ustawą o promocji (…) – AKTYWIZACJA, EFEKTYWNOŚĆ, IPD, POŚREDNICTWO, PORADNICTWO, WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCĄ, KFS. Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 2.000,00 zł za osobę +koszty dojazdu
11.– 13.12.2017r. Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2018r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 1.700,00 zł za osobę +koszty dojazdu
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2018r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2018r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
11.– 13.12.2017r. EURES i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce –zadania pracowników Powiatowych Urzędów Pracy Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 1.700,00 zł za osobę +koszty dojazdu
Praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem, z problemami społecznymi, z profilu III – wyzwaniem dla doradcy klienta
IPD – metodologia MRPiPS na 2018 – główny obowiązek doradcy klienta, planowanie, realizacja, monitorowanie, metody pracy i dobór form pomocy zgodnie z profilem
Realizacja umów stażowych i bonów w UP – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany w przepisach na 2018r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2018r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku do 29 lat i 50+
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r.p. (profil III), z problemami psychologicznymi – narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.
Zmiany w dotacjach i doposażenia/wyposażeniach stanowisk pracy w 2018r. – nowelizacja art.46 i rozporządzenia, nowe podmioty uprawnione, zabezpieczenia, pomoc de minimis, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
13.– 15.12.2017r. Ocena biznesplanów w ramach realizacji programów, ze szczególnym uwzględnieniem PO WER w 2018 – rekomendacje do wsparcia osób do 29 r. ż. o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnego poprzez dotacje na działalność gospodarczą Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 – 500 Zakopane 1.700,00 zł za osobę +koszty dojazdu
Aktywizacja klienta biernego zawodowo, oddalonego od r. p. (profil III), z problemami psychologicznymi – narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór klientów do programów r.p.

Zadania doradcy zawodowego pełniącego rolę doradcy klienta z zakresu pośrednictwa pracy – realizacja ofert i innych form, propozycja odp. pracy, uzasadniona odmowa, postępowania wyjaśniające
Realizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
Refundacje z FP (12 – m – cy) i inne instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 + i osób powracających na rynek pracy oraz metody skutecznej aktywizacji
Kodeks postępowania administracyjnego w UP ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego – zasady i strony postępowania, właściwość organu, poprawność wydawanych decyzji oraz środki odwoławcze
Praktyczne metody poprawy efektywności realizacji ofert pracy w UP – profesjonalizacja działań w zakresie doboru kandydatów w obliczu zmian na rynku pracy w Polsce

Wszystkie bliższe informacje Państwo (w tym kompletne oferty) można uzyskać po kontakcie z prezesem CSS Tarnów – Tomaszem Pantera – mail: tarnow@css-tarnow.pl, tel.: 507 084 849, (14) 620 10 24, fax: 14 692 69 21 lub

z p. kierownik ds. szkoleń – p. Katarzyną Kowalską – Korman – mail: k.korman@css-tarnow.pl, tel.: 502 516 385