Slider


czerwiec 2020

TERMINY SZKOLEŃTEMATY SZKOLEŃMIEJSCE SZKOLENIACENA BRUTTO
01. – 05.06.
2020r.
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.Hotel „Arka Medical SPA”,
Sułkowskiego 11
78-100 Kołobrzeg
2.500,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2020r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, nowe kategorie, zasiłki cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, orzecznictwo
Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane przez UP z uwzględnieniem nowych instrumentów rynku pracy - ramy prawne, organizacyjne, dokumentacja, praktyczne przypadki
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Nowe metody doradcze w ramach oceny i bilansu kompetencji i predyspozycji zawodowych i realizacji IPD 2020 –warsztat pracy doradcy zawodowego wobec klienta wymagającego zwiększonego wsparcia.
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego jako doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego, w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i najnowsze wytyczne w 2020r.#rowspan#e
Realizacja aktywnych form zatrudnienia przez powiatowe UP w 2020, z uwzględnieniem zaleceń pokontrolnych instytucji uprawnionych ( UW, NIK, WUP, służby skarbowe)i ich efektywność
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy 2020 – plan kontaktów, efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
01.– 03.06.
2020r.
Efektywna aktywizacja klienta, planowanie i realizacja IPD po zniesieniu procedury profilowania w 2020r. , pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 15 – 29, 29+. 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnegoHotel „Arka Medical SPA”,
Sułkowskiego 11
78-100 Kołobrzeg
2.000,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Warsztat pracy doradcy klienta 2020 – w związku ze znowelizowaną Ustawą o promocji (…) i po zniesieniu obowiązku profilowania oraz zaleceniami MRPiPS w zakresie umiejętności interpersonalnych
Realizacja umów stażowych w UP w 2020r.– przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy, bony, PO WER, FP, PFRON, RPO, nowa metodologia efektywności i jakość staży
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje, wsparcie spółdzielni socjalnych i opiekunów osób niepełnosprawnych w 2020r. –art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ocena wniosków i biznesplanów, zabezpieczenia, pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji specjalisty ds. rozwoju zawodowego w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji pracownika publicznych służb zatrudnienia w 2020r. w ramach obowiązków i w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze wytyczne
03.–05.06.
2020r.
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2020 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu w myśl Ustawy o promocji (…) – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usługHotel „Arka Medical SPA”,
Sułkowskiego 11
78-100 Kołobrzeg
2.000,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Nowe metody pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji zawodowej osób biernych, długotrwale bezrob., <30, 50+, z powodu zaburzeń osobowości i zachowań społecznych - wywiady epizodyczne, DC, testy, case manager, sesje inspiracji, bilanse kompetencji, KZZ
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30
Kontrole urzędów pracy przez wydziały Polityki Społecznej do Spraw Rynku Pracy w ramach uprawnień wojewody, obszary i plan na 2020 – praktyczne szkolenie dla pracowników UP. (szkolenie prowadzone przez praktyka wydziału kontroli)
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych
a dobór kandydatów do pracy, cudzoziemcy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Ustawa o promocji zatrudnienia (…) i akty wykonawcze oraz powiązane 2020 – analiza porównawcza, wyrok TK a profilowanie, zmiany w podejściu do zatrudniania cudzoziemców, świadczeniach i rejestracji oraz organizacja pracy w UP
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – testy i bilans , Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
08.– 10.06.
2020r.
Zmiany w zakresie zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców w Polsce po 2020r. – uproszczenia, zezwolenia, przedłużanie pobytu i pracy, kompetencje PUP i UW, obsługa rejestrów centralnych, współpraca międzyinstytucjonalnaHotel „Ikar Plaza”,
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg
1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Zmiany prawne w zakresie planów kont i zasad rachunkowości 2020r. - zmiany dotyczące funduszu UP#rowspan#
Realizacja umów stażowych w UP w 2020 r. – przepisy, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Obsługa elektroniczna w UP – rejestracja, zasiłki, transfer, ustalanie zbiegów, obsługa pracodawców i klientów indywidualnych, obsługa w ramach zatrudniania cudzoziemców, a także digitalizacja i archiwizacja w UP w 2020r.
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji – praktyczne wskazówki do realizacji
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej realizacji zadań PUP w 2020r.
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych 2020– testy i bilanse, Zintegrowany System Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Aktywizacja klienta UP w ramach programów po zniesieniu obowiązku profilowania w 2019r. z naciskiem na wskaźniki – rezerwa, PO WER, RPO, programy specjalne, PFRON, formy wsparcia, ze szczególnym uwzgl. osób w do 30 r. ż, powyżej 29 r. ż., 50+, klienta niepełnosprawnego i długotrwale bezrobotnego o niskich kwalifikacjach
Zarządzanie wiekiem w kontekście zaleceń wobec osób 50 +, długotrwale bezrobotnych oraz osoby 60+ na rynku pracy – szanse i zagrożenia
08.– 10.06.
2020r.
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnieniaHotel „Pod Wietrzną Górą”, ul. Krakowska 1, 24-120 Kazimierz Dolny 1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, oferta a zezwolenie na pracę cudzoziemca, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP.
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy i organizowanych przez UP miejsc aktywizacji zawodowej - narzędzia obsługi klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w 2020r. (targi i giełdy pracy, dobór kandydatów, negocjacje i marketing usług)
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji – praktyczne wskazówki do realizacji
Zmiany w zakresie zatrudniania oraz pobytu cudzoziemców w Polsce po 2020r. – uproszczenia, zezwolenia, przedłużanie pobytu i pracy, kompetencje PUP i UW, obsługa rejestrów centralnych, współpraca międzyinstytucjonalna
Ochrona danych osobowych w praktyce na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, RODO 2020
Zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych <30 i 50+, długotrwale bezrobotnych
Klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny, 50+, o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje 2020, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparcia
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2020 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu w myśli Ustawy o promocji (…) – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
15. – 19.06.
2020r.
Klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny, 50+, o niskich kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w ramach programów, rekomendacje 2020, IPD oraz proefektywnościowe formy wsparciaHotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane2.400,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Zmiany w ewidencjonowaniu i obsłudze ofert pracy w UP, zmiany w CBOP, prawie pracy - efektywność w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy, baza danych a dobór kandydatów do pracy – obowiązki doradcy klienta instytucjonalnego
Warsztaty dla pracowników realizujących dotacje i refundacje, wsparcie spółdzielni socjalnych i opiekunów osób niepełnosprawnych w 2020r. –art.46 i rozporządzenia, ułatwienia, nowe podmioty uprawnione, ocena wniosków i biznesplanów, zabezp., pomoc de minimis, VAT, dokumentacja, kontrola i monitoring, egzekucja
Nowe metody doradcze w ramach oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych – rekomendacje zgodne z PRK , standardami kwalifikacji, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, KZiS – warsztaty dla doradców klienta
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2020r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, nowe kategorie, zasiłki cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, orzecznictwo
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
15.-17.06.
2020r.
IPD 2020 po zniesieniu procedury profilowania, Planowanie i realizacja, aktywizacja klienta UP, pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, dobór formy w myśl Ustawy i programów, wsparcie klienta 50+, niepełnosprawnego, długotrwale bezrobotnego, <30
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020 – plan wydatków oraz priorytety, kryteria wnioski, kryteria oceny, umowy, kontrole szkoleń, dokumentacja ze szkolenia, rozliczanie
Planowanie szkoleń 2020 i wydatków związanych z KFS – analiza i badanie rynku pracy i zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, monitoring zawodów, barometr zawodów, efektywność szkoleń indywidualnych i grupowych
Współpraca z pracodawcą 2020 – plan wizyt i kontaktów, skuteczność w realizacji ofert, dobór kandydatów do ofert pracy, problematyka pracodawców zatrudniających cudzoziemców i oferta dla nich, a także promocja aktywnych form pomocy
Zatrudnianie cudzoziemców 2020 - reforma EURES i obsługa cudzoziemców w UP , obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy, wydawanie informacji starosty, test rynku, praca sezonowa, zezwolenia na pracę, współpraca z UW, SG, PIP, ZUS, US, WUP - szkolenie praktyczne i nowe wyjaśnienia
Elementy nowego KP 2020, KC, KPA, RODO na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znow. przepisy– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
17.-19.06.
2020r.
Realizacja prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji w UP, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób 50 +, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach 2020r.Hotel „Dafne”, ul. Jagiellońska 30, 34 - 500 Zakopane1.900,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Polska Rama Kwalifikacji Zawodowych 2020 – KZiS i zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta
Praca z osobą niepełnosprawną w UP – aktywizacja w ramach programów, PFRON, programów specjalnych
Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń i udzielonej pomocy oraz możliwości odzyskania wierzytelności
26. – 28.06.2019r.Dotacje, refundacje, spółdzielnie socjalne, pożyczki, prace społecznie użyteczne 2020 - nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej, w tym dla opiekunów os. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisyHotel „Ikar Plaza”,
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg
1.700,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych w 2020r. - naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – status, nowe kategorie, zasiłki cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, nowe instrumenty, składki, orzecznictwo
Ochrona danych osobowych i pojęcie RODO w praktyce UP na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020r.
Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej 2020 w obliczu funkcjonowania Konstytucji dla Biznesu i zgodnie z Ustawą o promocji (…) – nowe akty prawne i zadania UP w ramach świadczenia usług
22.-26.06.
2020r.
XIII OGÓLNOLPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACYHotel „Ikar Plaza”,
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg
2.600,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
22.-26.06.
2020r.
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia a aktywizacja klienta biernego zawodowo, 50+, długotrwale bezrobotnego, <30, z problemami psychologicznymi - narzędzia i metody badania i zwiększania motywacji klienta, realizacja ofert i dobór klientów do programów r.p.Hotel „Ikar Plaza”,
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg
2.500,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Programy specjalne, program PAI, prace społecznie użyteczne, kierowanie do zatrudnienia socjalnego, Krajowy Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej oraz nowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych w 2020r.
Zarządzanie zespołem pracowniczym oraz ocena efektywności i jakości pracy – wpływ zniesienia profilowania na aktywizację osób bezrobotnych. Analiza porównawcza, zastosowanie w PUP
Nowa metodologia efektywności form pomocy w 2020 - sprawozdawczość statystyczna i wskaźniki efektywności (FP i programów rynku pracy) – nowe narzędzie, Syriusz Std, racjonalność i wskaźnik trwałości zatrudnienia
Dział rejestracji, ewidencji bezrobotnych zmiany w 2020, naliczanie świadczeń z tytułu bezrobocia – cudzoziemcy, rejestracja elektroniczna, transfery, zbiegi, digitalizacja w UP, RODO
Kodeks postępowania administracyjnego 2020 – zastosowanie w UP
Elementy nowego Kodeksu Pracy, KC, KPA, RODO, dostęp do informacji publicznej na gruncie Ustawy o promocji zatrudnienia (…), znowelizowane przepisy 2020– przykłady, wyjaśnienia, orzeczenia, interpretacje
Budżetowanie i realizacja budżetu form aktywnych, praktyczne narzędzia dla pracowników CAZ i służb księgowych do współpracy w zakresie sprawnej realizacji zadań PUP
Obsługa podmiotów zatrudniających cudzoziemców w Polsce w UP - oświadczenia, zezwolenia, dokumentacja, obsługa Syriusza Std., wydawanie decyzji, uchylenia, procedura administracyjna oraz zmiany na 2020r.
22. – 24.06.
2020r.
Ochrona danych osobowych i pojęcie RODO w praktyce UP na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020r.Hotel „Ikar Plaza”,
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg
2.000,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Współpraca doradcy klienta z pracodawcą - pozyskiwanie i realizacja ofert pracy dobrej jakości, realizacja instrumentów r.p. oraz kontrola przebiegu umów, marketing oferty UP
Profesjonalny marketing i promocja UP oraz jego usług i instrumentów r. p. - współpraca z pracodawcą i plan kontaktów, partnerami dialogu społ., oświatą, klientami indywidualnymi – nowoczesne narzędzia i wsparcie IT urzędu
Dotacje, refundacje i pożyczki, prace społecznie użyteczne nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej dla opiekunów. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Skuteczne narzędzia pracy pośrednika pracy jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020r. – wnioski, umowy, priorytety, pomoc de minimis, kontrole szkoleń, dokumentacje ze szkolenia
Skuteczne narzędzia pracy doradcy zawodowego jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy i najnowsze metody doradcze
Skuteczne narzędzia pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego i programów jako doradcy klienta w 2020r. w oparciu o znowelizowane przepisy
Sprawozdawczość statystyczna w 2020r., wskaźniki efektywności w zakresie rynku pracy w ramach rekomendowanego katalogu form pomocy objętych oceną UP
24.– 26.06.
2020r.
Badania i analizy rynku pracy, monitoring zawodów, barometr z uwzględnieniem planowania na podstawie dotychczasowych wskaźników efektywności i zaleceń Ustawy i MRPiPSHotel „Ikar Plaza”,
ul. Wschodnia 35
78-100 Kołobrzeg
2.000,00 zł
za osobę +koszty dojazdu
Dotacje, refundacje i pożyczki, prace społecznie użyteczne nowe rozwiązania w aktywizacji zawodowej dla opiekunów. niepełnosprawnych w oparciu o znowelizowane przepisy
Pomoc publiczna w instrumentach r. p., w tym w projektach unijnych dotyczących aktywizacji zawodowej klienta UP
Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje, refundacje, staże – zmiany w przepisach na 2020 r. oraz bony na zasiedlenie i zatrudnieniowe – skuteczne wsparcie klienta młodego, 50+ i po 29 r.ż., niepełnosprawnego
Praca z klientem ze specyficznymi problemami na rynku pracy, wymagającym szczególnego doboru pomocy, długotrwale bezrobotnego oraz 50+
Techniki negocjowania z pracodawcami i inne umiejętności interpersonalne dla doradców klienta UP – korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji
Realizacja umów stażowych w UP w 2020r.– przepisy, KP, KC, umowy, regulaminy, bony, premia a pomoc de minimis, PO WER, FP, PFRON, RPO, efektywność i jakość staży
Instrumenty dla klientów poniżej 30 r. życia, 50 +, długotrwale bezrobotnych i osób powracających na rynek pracy, w tym z zagranicy oraz metody skutecznej aktywizacji – praktyczne wskazówki do realizacji
Kodeks postępowania administracyjnego 2020 – zastosowanie w UP
Zadania pracowników UP w myśl znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia (…) na 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji, aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych i 50+ i długotrwale bezrobotnych