Slider


2009r. III OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRACOWNIKÓW USŁUG RYNKU PRACY

2009r. III OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRACOWNIKÓW USŁUG RYNKU PRACY

Szanowni Państwo!!

 

W imieniu firmy szkoleniowej CSS Tarnów (www.css-tarnow.pl) z ogromną przyjemnością przekazuję Państwu raport ze szkolenia:

 

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM

PRACOWNIKÓW USŁUG RYNKU PRACY

„Centra Aktywizacji Zawodowej w strukturach Powiatowych Urzędów Pracy jako obowiązek ustawowy – zasady tworzenia i funkcjonowania”

W dniach 10 – 11.08.2009 r. odbyło się, zorganizowane przez CSS Tarnów, III Ogólnopolskie Forum Pracowników Usług Rynku Pracy pn. „Centra Aktywizacji Zawodowej w strukturach Powiatowych Urzędów Pracy jako obowiązek ustawowy – zasady tworzenia
i funkcjonowania.”

Tematem Forum zainteresowało się wiele osób o czym świadczy duża liczba (55) uczestników, głównie spośród kadry kierowniczej. Obecni na Forum dyrektorzy, kierownicy działów i pracownicy merytoryczni reprezentowali 37 Powiatowych Urzędów Pracy z niemal całej Polski.

Forum otworzył Pan Andrzej Martynuska, dyrektor WUP
w Krakowie, wykładem dotyczącym problematyki tworzenia CAZ – ów w strukturach PUP. Na początek pan dyrektor postawił, skłaniające do zastanowienia, pytanie: „Czy szyld może zmienić funkcjonowanie organizacji?”

Może, odpowiada Andrzej Martynuska, zarówno w kierunku pozytywnym jak i negatywnym. Zmiany na plus są wówczas, kiedy możemy coś zrobić, bo wiemy jak. Zmiany ujemne pojawiają się w sytuacji zupełnej niewiedzy jak dokonać tych zmian. Zdaniem Pana dyrektora to nie sam szyld zmienia funkcjonowanie PUP, ale fakt, czy robione jest to, co szyld zawiera.

Dla nas urzędników nie powinno być ważne co my myślimy, lecz co myśli nasz klient, który tworzy
o PUP opinię. Owa opinia pochodzi zatem od różnych osób, z różnych środowisk, o niejednakowych potrzebach i oczekiwaniach.

CAZ – y dają szansę na stworzenie nowej jakości w urzędach pracy. CAZ to pomysł zasługujący na pozytywną ocenę. Istotna jest jednak dobra organizacja pracy, stworzenie warunków do działania. I to jest główne zadanie dla dyrektorów PUP,  którzy tworząc CAZ –y odgrywają niebagatelną rolę
w zmianie wizerunku urzędów pracy.

A. Martynuska podkreślił w swoim wykładzie, iż dzisiaj powiatowe urzędy pracy mają problem
z tożsamością, bowiem ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie nadaje służbom zatrudnienia jednowymiarowego charakteru, pozostawia zbyt szerokie spektrum działań. W zależności od odbiorcy usługi, mamy do czynienia z innymi życzeniami. Stawiany jest problem czy należy przede wszystkim wydawać pieniądze czy raczej realizować zadania pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego. W procesie zwalczania bezrobocia PUP – y zbyt bardzo uzależniły się od finansowania. Dlatego też CAZ – y są ogromną szansą na zmianę sposobu aktywizowania klienta opartym nie tylko na mechanizmach finansowych.

Dyrektor Martynuska zwrócił uwagę na fakt, iż ustawa o promocji nie precyzuje jak należy organizować CAZ. Dlatego też przed dyrektorami PUP stawiane jest ważne zadanie: stworzenie koncepcji CAZ, a więc określenie celu, zadań i zasad funkcjonowania. Należy unikać biurokratyzacji CAZ – ów, które spełniając misję aktywizowania zawodowego, wolnego od zbędnych procedur, nadmiernej i niepotrzebnej dokumentacji, dają nadzieję na profesjonalizację służb zatrudnienia. Pamiętać jednak przy tym należy, twierdzi Pan Andrzej Martynuska , iż owa profesjonalizacja to nie tylko osiągnięte cele i bardzo dobrze wykonane zadania. To również odpowiednia liczba etatów, aby możliwa była realizacja założonych działań. To także odpowiedni kapitał ludzki, a więc kadra
o wysokich kompetencjach, odpowiednio opłacana i szkolona. To wreszcie właściwe zarządzanie, wiążące się z racjonalnym wydatkowaniem środków finansowych.

Andrzej Martynuska zakończył swój wykład pytaniem, które jednocześnie brzmi jak motto: „Po co nam CAZ – y?”

Próbując odpowiedzieć na to pytanie pamiętajmy o celu do osiągnięcia, działaniach uwzględniających sposoby zastosowania odpowiednich narzędzi oraz planowanych rezultatach.

Nastrojeni dobrym duchem wykładu Pana dyrektora uczestnicy, przy wsparciu trenerów prowadzących szkolenie, rozpoczęli pracę nad ustalaniem zasad tworzenia oraz określania warunków koniecznych do dalszego funkcjonowania CAZ – ów.

Podczas warsztatów dyrektorzy, kierownicy i pracownicy merytoryczni określili bariery, które utrudniają tworzenie CAZ i były to w szczególności:

 • bariery lokalowe,
 • bariery kadrowe,
 • brak środków finansowych na wkład własny – problem z uzyskaniem zgody starosty,
 • opór samych pracowników urzędu do przedsięwzięcia jakim są CAZ – y (wysokie obciążenie pracą, demotywujący poziom płac, stresogenny charakter pracy, etc.).

Analizując powyższe utrudnienia uczestnicy dokonali próby znalezienia rozwiązań. Nie wszystkie propozycje mogły być zastosowane w każdym urzędzie pracy. Jednak stworzenie katalogu sposobów radzenia sobie z wymienionymi barierami, pozwala na dokonywanie pewnych wyborów i na wiarę
w możliwość pokonywania trudności.

Kolejnym istotnym etapem Forum była warsztatowa praca nad wnioskiem na dofinansowanie CAZ. Wiele uwagi poświęcono analizie wydatków, które są kwalifikowalne. Z uwagi na brak wskazanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szczegółowego katalogu wydatków kwalifikowalnych, kierowano się  jedynie wskazaniami zawartymi w piśmie Pani Podsekretarz Stanu Czesławy Ostrowskiej z dnia 23.04.2009 r., znak: DRP – 1 – 074 – 58 – AW/09, DF – I – 074 – 6 – JG/09.

Różnorodne sytuacje w jakich pozostają urzędy pracy powodują, iż wielu uczestników Forum zgłaszało problemy, na które nie znaleźli jednoznacznego rozwiązania w w/w piśmie. Kwestie budzące największe wątpliwości to:

 1. Czy można utworzyć CAZ w PUP i w Filii PUP? Czy będą to wówczas oddzielne CAZ – y czy CAZ główny w PUP i jego oddział w Filii PUP? Jak wówczas wyglądać będzie wnioskowanie? Co można sfinansować dla CAZ w Filii?
 2. Jak rozumieć zasadę „proporcjonalności” jeżeli CAZ stanowi oddzielne skrzydło/część PUP
  i zajmuje ono 30% całej powierzchni PUP? Czy stosujemy zasadę proporcjonalności do planowanych inwestycji czy też traktujemy CAZ jako całość, bo stanowiącą wydzieloną jedną część urzędu (choć stanowi to tylko 30%)?
 3. Sytuacja: poddasze, z którego 1/3 zajmowałaby SIZ CAZ – u, dalej jest archiwum PUP – 1/3 powierzchni i pozostałą część zajmuje pomieszczenie należące do Urzędu Miasta. Czy można sfinansować w tej części CAZ – u: klimatyzację, wyposażenie, remont dachu + okna dachowe, ew. okna ścienne, podłoga SŁÓWEM: adaptacja 1/3 części poddasza przeznaczonej na CAZ. Niniejszy PUP obsługuje 2 powiaty: ziemski i grodzki.
 4. PUP obsługuje 2 powiaty: ziemski i grodzki i jest zawarte porozumienie pomiędzy Starostą
  a Prezydentem miasta na finansowanie działalności PUP. Czy powinno być zawarte nowe porozumienie dotyczące współfinansowania tworzenia CAZ na etapie realizacji. Od kogo ma być wkład własny?
 5. Co w sytuacji kiedy PUP uzyskał pozytywną ocenę wniosku na 100%, a dopiero teraz dowiedział się o zasadzie „proporcjonalności”?
 6. Jak oddzielić konieczne działania administracyjne od usług rynku pracy realizowanych
  w CAZ, np. szkolenie bądź przygotowanie zawodowe dorosłych?
 7. Czy w CAZ powinny być wszystkie instrumenty rynku pracy? Jeśli tak, to jak oddzielić działania administracyjne (umowy, wnioski, etc.)?
 8. Inwestycję na tworzenie CAZ rozpoczynamy w 2009 roku (wniosek). Kiedy należy przyjmować pierwszych klientów CAZ? Czy 01.01.2010 r.?

Poza omawianiem finansowej strony wniosku, uczestnicy zajęli się również jego aspektem dotyczącym opisu przedsięwzięcia i jego uzasadnienia. Próbując zobrazować planowane w swoich urzędach pracy CAZ – y, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy merytoryczni wykazali się dużym profesjonalizmem i wyczuciem misji projektowanych Centrów Aktywizacji Zawodowej. Pokazali, że posiadają koncepcję na tworzenie CAZ – ów oraz wyczuwają intencję ustawodawcy, że CAZ – y są szansą na poprawę wizerunku urzędów pracy. Pomimo wielu trudności, widocznych barier, dyrektorzy PUP gotowi są je pokonywać. Wierzą, że uda im się przekonać starostę do wsparcia wkładem własnym, bo tylko wówczas będą mogli wnioskować o środki finansowe z Funduszu Pracy, będące w dyspozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Oczywiście dofinansowanie nie jest powodem do tworzenia CAZ. Biorąc pod uwagę trudności,
z którymi wiele urzędów boryka się często nie mogąc nawet spełnić wymaganych warunków realizacji usługi rynku pracy zgodnie ze standardami, pomoc finansowa w tworzeniu CAZ ma w wielu przypadkach niebagatelne znaczenie. Jednak nie wszyscy dyrektorzy będą mieli możliwość uzyskania wkładu własnego od starosty. Oznacza to tworzenie CAZ z wykorzystaniem jedynie własnych środków.

Dyrektorzy PUP obecni na Forum podkreślali, iż najważniejsza w CAZ jest aktywizacja klienta, zmiana jego nastawienia, zagwarantowanie wysokiej jakości obsługi, udzielanie skutecznej pomocy. Widząc w ten sposób CAZ – y uczestnicy Forum wykazali, że czują misję tego przedsięwzięcia i na pewno potrafią odpowiedzieć na pytanie: „Po co nam CAZ – y ?”

Na zakończenie szkolenia miłą niespodziankę przygotował jeden z uczestników pisząc na tę okoliczność fraszkę:

„CAZU TWORZENIE”
UTWORZYĆ CENTRUM TO WAŻNA SPRAWA,
AKTYWIZACJA TO NIE ZABAWA,
A CIĘŻKA PRACA CZŁEKU KOCHANY,
RUSZAJ DO PRACY, PORA NA ZMIANY,
ZACZNIJ OD WNIOSKU, NO I OPINII,
NIECHAJ POMĘCZĄ SIĘ TROSZKĘ INNI,
I W RAMACH KASY Z FUNDUSZU PRACY,
JUŻ SIĘ DYREKTOR TERAZ TŁUMACZY,
I UZASADNIA WC ZROBIENIE,
DACH, POCZEKALNIA I OSŁUPIENIE,
BO NIBY MOŻNA TU ZROBIĆ WSZYSTKO,
BYŁO KLEPISKO JEST SAN FRANCISCO,
I TO JUŻ KONIEC, FINAŁ I CAZ
CUDOWNE CENTRUM DLA LUDZKICH MAS.

Piotr Ćwikła

Organizator Forum – Tomasz Pantera – dyrektor  CSS Tarnów, bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom III Ogólnopolskiego Forum Pracowników Usług Rynku Pracy za ich ogromne zaangażowanie, aktywność i pracę w próbach rozwiązania, podczas szkolenia, niełatwych problemów, związanych z tworzeniem Centrów Aktywizacji Zawodowej.

Raport z niniejszego Forum Pan dyrektor T. Pantera postanowił przesyłać tradycyjną pocztą do każdego urzędu pracy w Polsce i wraz z trenerami Forum życzyć kierownictwu PUP – ów  sprawnej i szybkiej organizacji CAZ – ów a pracownikom merytorycznym usług rynku pracy sukcesów w realizacji działań wobec klientów CAZ.