Slider


2008r. II Ogólnopolskie Forum Pracowników Usług Rynku Pracy

2008r. II Ogólnopolskie Forum Pracowników Usług Rynku Pracy

W dniach 06 – 10 października odbyło się w Krynicy Zdrój II Ogólnopolskie Forum Pracowników Usług Rynku Pracy. To już po raz drugi, dzięki  firmie CSS Tarnów – organizatorowi Forum, spotkali się pracownicy publicznych służb zatrudnienia, aby wymienić doświadczenia i propozycje rozwiązań w zakresie realizacji zadań, zgodnie ze standardami usług rynku pracy.

I Forum, zorganizowane w zimowej stolicy Polski w Zakopanem, skierowane było do doradców zawodowych i pośredników pracy i odbyło się w okresie wdrażania standardów. Istotne wówczas były dokumenty, ich rodzaj, forma i treść. Dlatego też efektem I Forum było wypracowanie wzorów dokumentów, zgodnie z zaleceniami ustawodawcy oraz z uwzględnieniem zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników usług rynku pracy. Podczas szkolenia uczestnicy pracowali z wielkim zaangażowaniem, w związku z czym postanowili podzielić się swym dorobkiem  z innymi z kolegami z branży. Dlatego też raport oraz wszystkie materiały z I Forum zostały przesłane do Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  oraz do wszystkich powiatowych urzędów pracy w Polsce.

Szerokie zainteresowanie tego typu szkoleniem zobligowało dyrektora firmy CSS Tarnów – Pana Tomasza Panterę do zorganizowania kolejnego spotkania i poszerzenia swojej oferty dla wszystkich specjalistów realizujących usługi rynku pracy jak również osób odpowiedzialnych za wdrożenie standardów.

Wobec tak postawionej oferty II Forum przebiegało pod nazwą: „Standaryzacja usług
w powiatowych urzędach pracy – problemy i sposoby ich rozwiązywania na poziomie zarządzania i wykonania”
. Na spotkanie przybyła zatem kadra zarządzająca – dyrektorzy
i kierownicy oraz wykonawcza – pracownicy merytoryczni z 16 – tu Powiatowych Urzędów Pracy, stanowiący łącznie grupę 35 osób, wśród których byli również uczestnicy poprzedniego Forum.

Szkolenie zorganizowane zostało w formie warsztatów podsumowanych dyskusją panelową,
a następnie wykładem „Matryca Kurcmana jako narzędzie segmentacji klientów urzędu pracy.”

Tradycyjnie Forum zapoczątkowało wystąpienie dyrektora WUP w Krakowie – Andrzeja Martynuski. Nasz gość zaprezentował  wykład pod krótkim, ale interesującym tytułem „Standaryzacja dla jakości”. Pan dyrektor przedstawił standaryzację usług rynku pracy jako działania konieczne bez względu na to jakich usług dotyczą.

W krótkim raporcie przedstawione zostały wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród pracowników urzędów pracy w Małopolsce, mającej na celu poznanie oceny standardów przez realizujących
je specjalistów. Ogólny wniosek jaki wyciągnięto po niniejszych badaniach to stwierdzenie, iż istnieje zapotrzebowanie na standardy, jednak nie spełniają one swojego zadania, bo nie ułatwiają pracy. Oczywiście należy pamiętać, iż badania przeprowadzono na bardzo niewielkiej próbie i powyższy wniosek jest na pewno mocną generalizacją, jednak nie może być niezauważany i bagatelizowany.

Dyrektor Martynuska podkreślił, iż kluczową rolę w realizacji standardów odgrywają doradcy zawodowi, stający się przewodnikami dla osób, którym pomagają. Stwierdzenie to wywołało lekkie poruszenie wśród słuchaczy, bowiem postawiono pytanie: dlaczego nie pośrednik pracy? Dyrektor zaznaczył wówczas, iż w kontekście samych standardów, pośrednik jest niewątpliwie  tzw. „głównym rozgrywającym”. Natomiast w aspekcie całożyciowym istotą pozostaje poradnictwo zawodowe.

Zgodnie ze wskazaniami UE niezbędna jest koordynacja działań poradnictwa zawodowego na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Coraz większą rolę odgrywa poradnictwo całożyciowe i niebagatelną kwestią jest tworzenie sieci partnerstwa. Dyrektor zaznaczał, że urząd pracy jest instytucją, która musi pomagać ludziom i jeżeli chce, aby podejmowane działania były skierowane do wszystkich adresatów, to bezdyskusyjna jest potrzeba partnerstwa, jako rzeczywistej woli wspólnego rozwiązywania problemów. Realizując standardy należy zatem pamiętać
o podejmowaniu wysiłków, powiązanych z kulturą, regionem i warunkami danego urzędu. Nie wszędzie można działać w taki sam sposób.

Pan Andrzej Martynuska stwierdził, iż aktualnie jesteśmy już na etapie realizacji standardów,
a zatem po terminie ich wdrożenia i za nami działania początkowe. Jednak  nasz prelegent słusznie zauważył, iż standardy zostały wprowadzone, bo groziła kara za ich nie wdrożenie. Można więc zastanawiać się czy coś, co jest narzucone, będzie skuteczne? Na pewno trudno jest dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie i nawet nie byłoby to w tej chwili pożądane. Ważną kwestią pozostaje natomiast upraszczanie zasad, a nie ich komplikowanie poprzez ciągłe uszczegóławianie postępowania. Bardzo często w realizacji standardów koncentrujemy się przede wszystkim na procedurach, nie zastanawiając się, po co i czy należy wykonywać w każdej sytuacji wszystkie działania?

Dyrektor wyraził przekonanie, iż zdecydowanie nie krytykuje standardów, bo wniosły wiele dobrego, ale realizując je należy pamiętać, by nie popadać w biurokrację oraz by nasze działania przekładały się na jakość realizowanych usług. Zdaniem naszego wykładowcy, standardy usług rynku pracy można traktować jako metodę zarządzania, w której wszystkie  elementy struktury – obszary zarządzania, są ze sobą powiązane i ważne oraz mają określone procedury. Natomiast dyrekcja urzędu  musi pamiętać, że przy wykonywaniu poszczególnych procedur należy dokonywać definiowania problemów. Tylko wówczas można mieć gwarancję jakości realizowanych usług. Ponadto warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie wszystkie problemy zarządzający urzędem muszą rozwiązywać sami, bo dzięki partnerstwu i innym instytucjom rynku pracy, możliwe są wspólne działania.

Zatem standardy należy realizować przez pryzmat problemów, ale także wspólnego celu z klientem, celu ukierunkowanego na rezultat. Efektem standaryzacji powinny być parametry jakościowe, ale nie mogą one być położone na jednej szali z warunkami. Nie zawsze jest najistotniejsze spełnienie wymogu metrów kwadratowych, lecz ważne są rezultaty. Podobna sytuacja jest z wymaganą minimalną liczbą zatrudnionych pracowników, wyliczaną w określonym terminie, na podstawie wskazanego wzoru. Nie jest normalnością, twierdzi dyrektor, by ciągle zwalniać i zatrudniać specjalistów, stosowanie do wymogów rozporządzenia.

Zdaniem dyrektora Martynuski, wskaźnikiem wysokiej jakości usługi powinien być rezultat, a nie szczegóły, co po kolei należy robić. Na standardy należy patrzeć przez pryzmat jakości, ale
w kontekście maksymalnego upraszczania działań, pamiętając o  wyniku. Urząd pracy, w którym realizowane są standardy Pan dyrektor porównał do zegara, w którym istotne są wszystkie trybiki
i brak nawet najmniejszego w nich ząbka powoduje, że mechanizm nie będzie działał.

Po tak interesującym wykładzie rozpoczęły się aktywne zajęcia warsztatowe i intensywne prace w poszczególnych grupach zadaniowych. Tym razem nie chodziło już o wypracowanie określonych dokumentów. Biorąc pod uwagę, iż termin wdrożenia standardów minął, ważne stało się jak teraz pracować, by nasze działania pozwoliły uzyskać zamierzony cel. Uczestnikom przyświecało hasło dyrektora Martynuski, iż urząd pracy to zegarek, w którym wszystkie tryby muszą być sprawne.

Pod kierunkiem czterech trenerów prowadzących Forum: Gabrieli Kasicz – Stępień, Elżbiety Liwosz, Jolanty Kulińskiej i Donata Dawca, uczestnicy pracowali nad rozwiązaniem problemów dotyczących aspektu zarządzania oraz wykonania. A zatem zajęcia zorganizowano w dwóch grupach: kadra zarządzająca (dyrektorzy i kierownicy) oraz kadra wykonawcza (pracownicy merytoryczni realizujący usługi rynku pracy).

Kadra zarządzająca pracowała zgodnie z planem obejmującym:

 1. Cel standardów, procedury działań w zakresie poszczególnych standardów – ogólnie same procedury (dla przypomnienia).
 2. Ścieżka aktywizacji zawodowej bezrobotnego wynikająca ze standardów usług rynku pracy.
 3. Obszary trudności w realizacji poszczególnych standardów – na poziomie zarządzania.
 4. Procedury wdrożenia standardów – omówienie schematu procedury wdrożeniowej
  i możliwości zastosowania jej w urzędach, z uwzględnieniem organizacji urzędu
  i warunków jego funkcjonowania.
 5. Klub pracy – zlecanie usługi innym wykonawcom; regulamin klubu pracy.
 6. Mapa kontrolingu w poszczególnych procedurach standardów usług rynku pracy – omówienie.

Pracownicy merytoryczni realizowali program zawierający:

 1. Cel standardów procedury działań w zakresie poszczególnych standardów – ogólnie same procedury (dla przypomnienia).
 2. Ścieżka aktywizacji zawodowej bezrobotnego wynikająca ze standardów usług rynku pracy – praca z klientem w aspekcie realizacji Ścieżki – omówienie.
 3. Obszary trudności w realizacji poszczególnych standardów – na poziomie wykonania – omówienie.
 4. Warsztaty w zakresie szczegółowej analizy najistotniejszych obszarów trudności
  w realizacji standardów – metoda Metaplanu.
 5. Mapa kontrolingu w poszczególnych procedurach standardów usług rynku pracy – omówienie.

Jak widać obie grupy miały pewne wspólne elementy tematyczne warsztatów, natomiast zagadnienia, które wiązały się z realizowanymi zadaniami przez pracowników publicznych służb zatrudnienia, były specyficzne dla każdej grupy.

Dlatego też zespół dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych pracował głównie nad problemami związanymi z opracowywaniem procedury wdrożeniowej standardów jako narzędzia wspomagającego wszystkie osoby zaangażowane w realizację standardów.

Z kolei pracownicy merytoryczni, będący wykonawcami obowiązujących zadań i działań standardów usług rynku pracy, zdefiniowali obszary trudności związane ze spełnieniem wszystkich zaleceń
w powyższym zakresie oraz analizowali te najbardziej kłopotliwe.

 

Dziękujemy uczestnikom!!!

 

Z poważaniem –  dyrektor CSS TARNÓW Tomasz Pantera